An essay on strategic communication, information operations and public affairs

Publisert
2014-01-29
Emneord
Strategisk kommunikasjon
Informasjonsoperasjoner
Pressen
Rapportnummer
2013/02227
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1015
Samling
Rapporter
13-02227.pdf
Size: 484k
Sammendrag
This report presents an essay written as a part of the Information Operations Postgraduate Certification (IOPGCERT) at Cranfield Defence and Security, Defence Academy – College of Management and Technology, Cranfield University, United Kingdom. The IOPGCERT is a part-time, distributed course organized into three 6-months sections. Each section has a five day residential at the Defence Academy, which forms the basis for online syndicate work, essay assignments and private study during the rest of the sections. The main modules covered by the course are Information Operations Planning; Target Audience Dynamics; Measurement, Targeting and Monitoring; Defensive Information Management and Operations in Cyberspace. The essay in this report was written as part of the Defensive Information Management module, for the topic Strategic Communication. It presents a point of view which is relevant and in line with some avenues of research in the Norwegian Defence Research Establishment’s (FFI’s) research project Military Information Operations. As the essay was assessed to have a high level of quality by subject matter experts on Cranfield, the project decided to publish it as a separate report so that its distribution would be wider. The essay assignment in its entirety was: The rise (and fall?) of Strategic Communications underlines the difficulty of fusing and coordinating Media Operations and Information Operations. Discuss, noting any impact on your own planning. The only changes to the essay, compared to the submitted and reviewed version, is the introduction of section headings (introduction, main body and conclusion), and minor corrections of a few citations.
Denne rapporten gjengir et essay skrevet som del av graden Information Operations Postgraduate Certification (IOPGCERT) ved Cranfield Defence and Security, Defence Academy – College of Management and Technology, Cranfield University, Storbritannia. IOPGCERT er et hovedsakelig nettbasert deltidsstudium som er organisert i tre 6-månedersseksjoner. Hver seksjon omfatter en femdagers arbeidsøkt med oppmøte ved universitetet, som danner grunnlaget for nettbasert syndikatarbeid, essayoppgaver og egen lesing i resten av perioden. Hovedmodulene som dekkes av kurset er informasjonsoperasjonsplanlegging; målgruppedynamikk; måling, targeting og monitorering; defensiv informasjonshåndtering; og operasjoner i cyberspace. Essayet i denne rapporten er knyttet til modulen defensiv informasjonshåndtering, for temaet strategisk kommunikasjon. Det presenterer et perspektiv som er i tråd med noen av prosjektets refleksjoner innen temaet. Da fagekspertene ved Cranfield vurderte essayet til å holde et meget høyt faglig nivå, besluttet prosjektet å publisere essayet som en egen rapport slik at flere kan dra nytte av arbeidet. Essayoppgavens ordlyd var: Framveksten (og undergangen?) av strategisk kommunikasjon understreker utfordringene med å fusjonere og koordinere mediaoperasjoner og informasjonsoperasjoner. Diskuter; bemerk eventuell innvirkning på egen planlegging. [The rise (and fall?) of Strategic Communications underlines the difficulty of fusing and coordinating Media Operations and Information Operations. Discuss, noting any impact on your own planning.] De eneste endringene som er gjort i essayet, sammenliknet med den innleverte og karaktersatte versjonen, er bruken av seksjonsoverskrifter (introduksjon, hoveddel og konklusjon), og mindre rettelser knyttet til noen få henvisninger.
View Meta Data