Øyan, Mats Jørgen and Hanssen, Leif and Berger, Tor
1 result
  • Articles Ultrawideband Gated Step Frequency Ground-Penetrating Radar

    Øyan, Mats Jørgen, Hamran, Svein-Erik, Hanssen, Leif, Berger, Tor, Plettemeier, Dirk

    Øyan, Mats Jørgen; Hamran, Svein-Erik; Hanssen, Leif; Berger, Tor; Plettemeier, Dirk. Ultrawideband Gated Step Frequency Ground-Penetrating Radar. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2012 ;Volum 50.(1) s. 212-220