Web-oriented architecture : network-based defence development made easier

Date Issued
2009
Keywords
Tjenesteorientert arkitektur
Brukermedvirkning
Nettverksbasert forsvar
Informasjonssystemer
Project number
2009/01784
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2387
Collection
Rapporter
09-01784.pdf
Size: 2M
Abstract
Information is power. Network-based Defence is about leveraging this power to achieve more effective operations. New technologies are necessary, but so are organisational changes. Web-oriented Architecture (WOA) is an emerging alternative to traditional Service-oriented Architecture (SOA). This approach is based on the principles and technologies of the World Wide Web in order to take advantage of the properties and strengths of scope, scalability, interlinking, extendibility and ease of use. The main abstraction in WOA is resources or business objects such as units, positions and observations. These resources are uniquely and globally identified using Unified Resource Identifiers (URIs), and resources may be represented in different formats depending on different requirements. The use of hypermedia ensures that resources can contain links to other resources, creating a web of data. In addition to machine-to-machine integration of information, WOA focuses on human interaction and social aspects as well. Web 2.0 denotes the changes in utilization of the World Wide Web that includes user participation, user generated content, bottom-up processes and inventive, new and open services. Web 2.0 services and applications are generally based on WOA principles, making Web-orientation an architecture that promotes collaboration and cooperation. For the Norwegian Armed Forces’ future information infrastructure (INI), extensive user involvement appears to be an important criterion for success. The challenges are to allow the users to participate, design the parts for participation and promote participation.
Informasjon er makt. Nettverksbasert Forsvar handler om å utnytte denne makten for å oppnå mer effektfulle operasjoner. Ny teknologi er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Organisatoriske endringer er også en forutseting for å lykkes. Web-orientert Arkitektur (WOA) er et oppdukkende alternativ til tradisjonell tjenesteorientert arkitektur (SOA). Denne tilnærmingen er basert på prinsipper og teknologier fra verdensveven (the World Wide Web) for å utnytte egenskaper og styrker som omfang, skalering, sammenlenking, utvidbarhet og brukervennlighet. Hovedfokuset i WOA ligger på ressurser eller forretningsobjekter som for eksempel, enheter, posisjoner og observasjoner. Disse ressursene identifiseres unikt og globalt ved hjelp av URIer (Uniform Resource Identifier). Ressurser kan representeres i ulike formater etter behov. Bruk av hypermedia gjør at ressurser kan inneholde lenker til andre ressurser og på den måten skape ett nett av data. I tillegg til maskin-til-maskin integrasjon fokuserer WOA på menneskelig interaksjon og sosiale aspekter. Web 2.0 betegner forandring i bruk av verdensveven til å inkludere brukerdeltagelse, brukergenerert innhold, nedenfra-og-opp prosesser og kreative, nye og åpne tjenester. Web 2.0 tjenester er generelt basert på WOA prinsipper, noe som gjør WOA til en arkitektur som fremmer samhandling og samarbeid. For Forsvarets fremtidige informasjons-infrastruktur (INI) virker gjennomgående og aktiv brukerdeltagelse å være en betingelse for suksess. Utfordringene ligger i å tillate, legge tjenestene til rette for og fremme slik deltagelse.
View Meta Data