Vurdering av mulige helseeffekter ved skyting med 9 mm frangible ammunisjon på innendørs skytebane

Date Issued
2012-08-10
Keywords
Ammunisjon
Krutt
Gasser
Helseskadelige stoff
Metaller
Helse
Project number
2012/00638
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/920
Collection
Rapporter
12-00638.pdf
Size: 516k
Abstract
I forbindelse med at Forsvarets personell benytter frangible ammunisjon innendørs, var det ønskelig fra brukernes side å få foretatt en vurdering av om utslipp fra bruk av denne typen ammunisjon kan gi helseeffekter. For å avklare dette har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomført undersøkelse av utslippet av gasser og partikler fra bruk av 9 mm frangible i laboratoriet, og foretatt målinger av eksponering til personell på en innendørs skytebane som benytter 9 mm frangible. Denne rapporten oppsummerer resultatene, og gir en vurdering av helserisiko knyttet til bruk. Undersøkelsene er foretatt under FFI prosjekt 366312. De gjennomførte undersøkelsene viser at det er omkring like store utslipp av gassene CO, NH3 og HCN ved skyting med 9 mm frangible og skarp 9 mm. Det er metallene kobber og tinn som dominerer i svevestøvet fra 9 mm frangible og utslippet av kobber er noe høyere enn for skarp 9 mm. Utslippet av tinn er dominerende i svevestøvet når 9 mm frangible treffer målplaten, mens utslippet av kobber er høyest i uslippet fra våpenet når 9 mm frangible benyttes. Det er de minste partiklene som utgjør den største andelen når 9 mm frangible treffer målplaten. Målingene som er foretatt av luft i pustesonen til skyttere på en innendørs skytebane på Rena, viser at det er lave konsentrasjoner av gassene CO, NH3 og HCN. Maksimalkonsentrasjonen til CO ble registrert til 10 ppm, noe som er godt under administrativ norm for arbeidsatmosfære. Det ble ikke registrert innhold av NH3 eller HCN på standplass, noe som viser at skytebanen har god ventilasjon. I pustesonen til skytterne ble det kun registrert innhold av kobber og tinn i luften. Innholdet av både kobber og tinn er lavt, og langt under fastsatte normene for arbeidsatmosfære. Ettersom konsentrasjonen av både metaller og gasser er under de gjeldene administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, vurderes det ikke å være knyttet noen helsefare til bruk av 9 mm frangible på innendørs skytebane på Rena. Om det skulle befinne seg personell nærmere målplatene enn det som er tilfelle for skytter, vil disse kunne ha en høyere eksponering for metaller enn et som er tilfellet for skytter.
Military personnel are using the 9 mm frangible munitions in indoor shooting ranges. In connection with this use, measurements of the emissions and an evaluation if these emissions pose a health risk are performed. To clarify this, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) conducted measurements of the emission of gases and particles from the use of 9 mm frangible in the laboratory. A measurement of exposure to personnel in an indoor shooting range was also performed. This report summarizes the results, and gives an evaluation of the health risks associated with use of 9 mm frangible munitions. The studies were conducted under project 366312. The measurements show that the emissions of gases by shooting 9 mm frangible munitions is at the same level as the emissions from live 9 mm munitions. For 9 mm frangible, it is copper and tin that dominates the airborne dust. The emission of copper from 9 mm frangible is a bit higher than from live 9 mm munitions. Emissions of tin are dominant in the airborne dust when the 9 mm frangible projectile hit the target, while the level of cobber is highest in the emissions from the weapon when the 9 mm frangible are used. The smallest particles make up the largest proportion when the 9 mm frangible munitions hit the target. The measurements in the breathing zone of the shooters show low concentrations of CO, NH3 and HCN. The maximum concentration of CO was 10 ppm, which is well below the norm for the working atmosphere. NH3 and HCN were not detected in the indoor shooting range, indicating that the shooting range has good ventilation. In the breathing zone of the shooters, only copper and tin was detected in the air. The concentrations of both copper and tin are low, and far below the norm for the working atmosphere. As the concentrations of both metals and gases are below the norm for working atmosphere, health risk is not considered to be associated with the use of 9 mm frangible munitions in the indoor shooting range. In case personnel are closer to the target than the shooter, higher exposure for metals is likely.
View Meta Data