Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – sluttrapport

Author
Karsrud, Tove Engen
Falsten, Vegar
Flesjø, Kristine
Date Issued
2019-09-11
Keywords
Hunder
Dynamitt
Eksplosiver
Deteksjon
Project number
19/01298
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2625
Collection
Rapporter
19-01298.pdf
Size: 3M
Abstract
I et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er det blitt utviklet en tjeneste der hunder detekterer eksplosivrester. Hundene benyttes som et HMS-tiltak for å redusere risikoen for anleggsarbeidere der det er fare for å støte på eksplosivrester fra tidligere entrepriser. Tiltaket har blitt en suksess, og etterspørselen øker i takt med kjennskap til tjenesten. Prosjektet demonstrerer hvor ekstremt god en hunds luktesans er. Deteksjon av denne typen eksplosivrester kan vanskelig oppnås ved bruk av andre metoder. En hund kan trenes til å finne de fleste typer stoffer, den er effektiv og fleksibel, og man får raskt svar på om de aktuelle stoffene er på stedet. Denne rapporten gir en oversikt over aktivitetene i prosjektet med en oppsummering av alle søksoppdragene, og den presenterer resultater fra karakterisering av dynamittprøver som er tatt under søk. Søketjenesten er utviklet gjennom over 700 oppdragsdøgn på ulike anleggsarbeider i tunneler og langs veger, i skredområder, på kraftstasjoner, på nedlagte skytefelt og på forskjellige tomter der det potensielt kan ligge igjen eksplosivrester fra tidligere byggearbeider. FFI har benyttet hunder og hundeførere fra Forsvarets hundeskole (FHSK) i prosjektet. Etter opplæring og sertifisering i regi av Forsvarets program er hundene videreutviklet, og de er nå spesialtilpasset alle forskjellige søkstyper som kan benyttes på ulike typer anlegg. Denne søkskompetansen har ført til utvikling av en ny type søkshund kalt bakkesøkshund, som Forsvaret har utarbeidet opplæring og sertifisering for. Etter prosjektets slutt er det ikke lenger mulig å benytte Forsvarets hunder, og sivile aktører må ta over. Prosjektet har bidratt til utvikling av en sivil tjeneste som kan levere tilsvarende søkskapasiteter. Bransjerådet for fjellsprengning har fått et grunnlag for et sivilt sertifiseringsløp for denne typen hunder og -førere. I prosjektets FoU-del har det vært fokus på å karakterisere utvalgte dynamittprøver som er funnet under søkene for å undersøke luktbildet til dynamitter. Kjemisk analyse viser at de er veldig ulike i sammensetningen. Prøvene inneholder forskjellige konsentrasjoner av en eller flere av sprengstoffene ammoniumnitrat (AN), etylglykol dinitrat (EGDN), nitroglyserin (NG), trinitrotoluen (TNT) og ulike dinitrotoluener (DNT-er) samt en varierende mengde ukjente bestanddeler. Følsomhetstesting viser at mange av prøvene fortsatt er følsomme, og det ser ut til at det er mengden av eksplosiver i prøvene som bestemmer følsomheten, og ikke hvilke typer. Flere stoffer i prøvene må identifiseres, og dampfasen over dynamittprøvene bør analyseres for å kunne si noe mer om luktbildet fra prøvene og hva det er hundene detekterer. Dynamittrester og forsagere som ligger godt skjermet under asfalten uten tilgang på luft og vann, antas å være i god stand og kan utgjøre den største risikoen for anleggsarbeidere. For å detektere disse restene bør det utføres søk med sanering. Dette betyr at massene må fjernes lagvis med søk på hver ny overflate inntil man når fast berg. Forsagere vil oftest befinne seg i nedre delen av massene. Dynamittrester som sitter i åpne borehull vil lettere eksponeres mot luft og vann, noe som kan føre til degradering. Fuktige grunnforhold, mye overflatevann og kalde værforhold kan påvirke luktbildet og gjøre deteksjonen vanskeligere.
The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have cooperated in a pilot project, developing an application where dogs detect explosive remnants. The dogs are used as a health and safety measure to reduce the risk for construction workers to encounter dynamite remnants from earlier enterprises. The measure has become a success, and the need for the application is increasing. The project demonstrates how extremely well dogs can detect scents. Dynamite remnants can hardly be detected by other methods. A dog can be trained to detect all kinds of substances, it is effective and flexible, and it will soon confirm whether the actual substance is present at the location. This report gives an overview of the activities in the project and presents all the search operations that have been conducted. Results from the characterization of samples of dynamite remnants taken during search operations are presented. The search application has been developed through more than 700 days of searching in tunnels and along roads, in avalanche areas, at closed down shooting ranges and at different sites where explosive remnants are likely to be present from earlier use of explosives. Dogs and dog handlers from the Military dog training school have participated in the project. After the military training and certification, the dogs have been further developed during the project. They are now especially fit for all kinds of search categories to be used at most construction works. The dogs will not be available after the end of the project, and there is a need for civilian companies to take over. The project has contributed to the development of a civilian application that can deliver comparable search capacities. The council “Bransjerådet for fjellsprengning” has been provided with a basis to set up requirements for a civilian certification of these kinds of dogs and dog handlers. Dynamite samples found during search operations have been characterized in order to investigate what the dogs smell when they detect the dynamite remnants. Chemical analysis shows that the composition of the samples varies a lot. The samples contain various concentrations of one or several of the explosives ammonium nitrate (AN), ethylene glycol dinitrate (EGDN), nitroglycerine (NG), trinitro toluene (TNT) or dinitro toluenes (DNTs) in addition to unidentified components. Sensitivity measurements show that many of the remnants still are quite sensitive. This is probably governed by the amount of explosives in the samples and not necessarily which type of explosives. Identification of other components in the samples and analysis of the vapor phase above the remnants may give more information about what the dogs smell when they detect the remnants. Dynamite remnants and duds that are well hidden under the road cover without being exposed to air and water may still be in good shape and thus pose a risk. In order to detect these remnants it is necessary to remove the road cover and the masses layer by layer with dogs searching every new surface as it is revealed. The remnants will most often be located in the lower part of the masses. Remnants located in open drill holes will more easily be exposed to air and water, which can degrade the dynamite composition. Humid conditions, water on surfaces and cold weather may influence the odors and the detection of the remnants.
View Meta Data