Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – årsrapport for 2017

Author
Karsrud, Tove Engen
Falsten, Vegar
Flesjø, Kristine
Opstad, Aase Mari
Røen, Bent Tore
Date Issued
2018-08-22
Keywords
Dynamitt
Eksplosiver
Deteksjon
Tunneler
Hunder
Project number
18/01315
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2336
Collection
Rapporter
18-01315.pdf
Size: 1M
Abstract
Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeider i et treårig prosjekt (2016–2018) om bruk av hunder for søk etter eksplosiver. Hundene benyttes som et risikoreduserende tiltak der det er fare for at anleggsarbeidere kan støte på sprengstoffer fra tidligere entrepriser. Hunder har en meget god luktesans, og bruk av hund til å lokalisere dynamittrester har vist seg å være en effektiv metode. Det er Forsvarets eksplosivhunder som er benyttet. I 2017 gjennomførte hundeekvipasjene 232 oppdragsdøgn i 14 tunneler og på ulike veganlegg. Hundene markerte for eksplosiver på 197 lokasjoner. Hundene må være fleksible og tilpasse søkene ut ifra hva slags type arbeid som skal utføres på anleggene. I løpet av prosjektet har hundene opparbeidet god erfaring på søksprosedyrer og kan benyttes til mange typer søk. Prosjektet har bidratt til utvikling av kategorien bakkesøkshund i Forsvaret. Etter hvert vil det bli utarbeidet en veileder for hvordan søk etter eksplosiver skal foretas på ulike veganlegg. Gjennom søksoppdragene har Forsvarets hunder fått regelmessig operativ praksis på søk etter eksplosiver og verdifull erfaring med søk i reelle scenarioer. Prøver av dynamittrester er blitt analysert og karakterisert hos FFI. Ulike typer dynamitter har blitt benyttet opp gjennom tidene, og de har aldret på forskjellig måte avhengig av hvor restene har ligget. Dette har resultert i stor variasjon i prøvenes tilstand og sammensetning. Sprengstoffene i prøvene er analysert med gass- og væskekromatografi med massespektrometrisk deteksjon. Alle prøver bortsett fra tre inneholder etylglykol dinitrat (EGDN) i varierende konsentrasjoner. Det er ellers funnet ammoniumnitrat (AN), nitroglyserin (NG), trinitrotoluen (TNT) og ulike dinitrotoluener (DNT-er) i forskjellige mengder. Følsomhetsmålinger viser at noen prøver er veldig følsomme for slag og noen for friksjon, mens andre prøver er mindre følsomme. Prøver som inneholder AN ser ut til å være mindre følsomme sammenliknet med prøver uten AN. Utover dette er det foreløpig ikke funnet sammenheng mellom følsomhet og sammensetning. Så langt har det ikke vært mulig å peke ut én bestemt forbindelse som er kilde til hva hundene detekterer. Før oppdragene var hundene trent på væske utsondret fra dynamitt og på ulike kvaliteter av TNT. Denne treningen har gjort at hundene detekterer mange typer dynamittsammensetninger. Slik erfaring tilsier at dersom de skal finne en blanding av flere stoffer, bør hundene også trenes på blandinger av disse stoffene og ikke bare på noen av enkeltstoffene. Hundeekvipasjene blir godt mottatt ute på anleggene, og anleggsvirksomheten oppleves mindre risikofylt etter at områdene er gjennomsøkt og klarert av hundene. Gjennomføring av anleggsarbeidene skal allikevel foregå i tråd med HMS-prosedyrer, og sikkerheten skal ivaretas som tidligere. Etterspørselen øker etter hvert som hundesøkstjenesten blir gjort kjent i miljøet.
The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) are cooperating in a pilot project (2016–2018) using dogs to search for explosives. The search operations are a supplement in the health and safety work where there is a risk to encounter dynamite remnants from earlier enterprises. Dogs have an excellent sense of smell, and the use of dogs to search for dynamite remnants has proven to be effective. The explosive search dogs belong to the military. In 2017 the search teams conducted more than 232 working days in 14 tunnels and at several road construction works. The dogs marked for dynamite remnants at nearly 200 locations. The dogs must be flexible and adjust their search procedures to the special construction work at the sites. During this project the dogs have gained valuable experience regarding search procedures, and they can be used for different types of searches. The project has led to the development of the military search category “bakkesøkshund”. A guidance document for conducting search operations for dynamite remnants will be developed during the project. The military explosive search dogs have gained regular operational practice through the many search operations, as well as experience with realistic search scenarios. Samples of dynamite remnants have been analyzed and characterized at FFI. Different types of dynamite have been used throughout the years, and they have aged differently dependent on the location of the remnants. This has resulted in a great variety in the nature and composition of the samples. The explosive content of the samples has been analyzed with gas and liquid chromatography with mass spectrometric detection. All samples except three contain ethylene glycol dinitrate (EGDN) in various concentrations. Other explosives measured are ammonium nitrate (AN), nitroglycerine (NG), trinitro toluene (TNT) and different dinitro toluenes (DNTs). Measurements of friction and impact sensitivity show that some of the samples are very sensitive to impact and some to friction, whereas other samples are less sensitive. Samples containing AN seem to be less sensitive compared to samples without AN. However, there is still not found any connection between composition and sensitivity. So far it has not been possible to reveal a common compound which yields the scent that the dogs detect. Prior to the missions the dogs were trained on liquid escaped from dynamite and on different qualities of TNT, which has yielded dogs that detect dynamites with different compositions. This indicates that in order to be able to detect a mixture of compounds, the dogs must be trained on the mixture and not only on a few single compounds in the mixture. The search teams are highly appreciated by the construction enterprises, and the workers experience less risk after the areas have been searched through and clarified by the dogs. Nevertheless all safety routines have to be followed, and safety must be taken care of as earlier. The demand for the use of search dogs increases as the initiative becomes known.
View Meta Data