Utvikling og bruk av hund for søk etter eksplosiver – årsrapport for 2016

Author
Karsrud, Tove Engen
Falsten, Vegar
Date Issued
2017-12-15
Keywords
Dynamitt
Eksplosiver
Deteksjon
Tunneler
Hunder
Project number
17/16509
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2222
Collection
Rapporter
17-16509.pdf
Size: 2M
Abstract
Statens vegvesen utbedrer et stort antall veitunneler for å gjøre dem trafikksikre. Som et prøveprosjekt har Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) inngått en treårig avtale om å bruke og utvikle hunder for søk etter eksplosiver i veitunneler. Arbeidet er å anse som et strategisk samarbeid mellom offentlige etater for å utnytte spesiell kompetanse på tvers av sektorer, med sikte på økt kvalitet og reduserte kostnader. FFI benytter Forsvarets hundeskole (FHSK), som trener og leverer søkshundtjenester. Forsvaret (via FFI) har egennytte i form av realistisk trening og metodeutvikling. Prosjektet inkluderer en egen FoU-del. Søksaktiviteten vil være et supplement for Statens vegvesen i HMS-arbeidet for anleggsarbeidere ved prosjekter der det er fare for å treffe på sprengstoff fra tidligere entrepriser. Hundene brukes for å detektere sprengstoffet slik at områdene kan klareres for anleggsarbeid i samsvar med normale ansvars- og sikkerhetsprosedyrer i anleggssektoren. Ved utgangen av 2016 er 16 tunneler gjennomsøkt, og de fleste steder ble det detektert forsagere og rester av dynamitt. Framgangsmåten som ble benyttet under søkene i Høgenheitunnelen har vært utgangspunkt for utvikling av en foreløpig søksprosedyre som kan benyttes ved søk i tunneler. For å gi gode markeringer på sprengstoff som ligger nær fjellet og langt under asfaltdekket i tunnelen, er det nødvendig å fjerne massene lagvis og foreta søk på overflatene som avdekkes og på masser som fjernes. Hundene detekterer forholdsvis ofte gjennom dreneringsvann og overflatevann. Tunnelene som skal oppgraderes har forskjellig alder. Dynamitt er ikke et ensartet produkt, og type ingredienser er endret med tiden. Dynamittene som blir funnet kan derfor ha svært ulik sammensetning. De vanligste sprengstoffene i dynamittblandinger er nitroglyserin (NG), etylglykol dinitrat (EGDN), trinitrotoluen (TNT), dinitrotoluen (DNT) og ammoniumnitrat (AN). Tilstanden til restene vil dessuten være påvirket av lagringsforhold som temperatur, fuktighet og tilgang på luft og lys. Alle disse parameterne vil påvirke luktbildet for hundene. Følsomheten til sprengstoffrestene vil også endres med tiden ettersom sammensetningen endres. I prosjektets FoU-del undersøker FFI disse sammenhengene. Dette bidrar til å utvikle søkskapasiteten for denne typen søk og for Forsvarets eksplosivsøkshunder generelt. Resultatene vil også være viktige for risikovurderinger for anleggsbransjen. I 2016 har det kun vært en begrenset testing av de innkomne restene. Termisk analyse med differential scanning calorimetry (DSC) indikerer at noen av restene kan inneholde AN eller et av de andre sprengstoffene, eller kombinasjoner av dem.
The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) is renovating a large number of road tunnels in order to increase the traffic safety in the tunnels. The NPRA and The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have agreed upon a three-year pilot project using dogs to search for explosive remnants in road tunnels. The work is considered as a strategic cooperation between governmental agencies to utilize skills across different sectors, with the aim to increase quality and reduce costs. FFI uses the Military Dog Training School (FHSK) for dog training and for the search operations. The Armed Forces (via FFI) have self-interest in the operational live dog training and in the method development. The project includes separate R&D activities. The search operations will be a supplement in the health and safety work for the construction workers when there is a risk to encounter explosive remnants from earlier enterprises. The dogs will be used as a measure to detect the explosives so that the areas can be cleared for construction work. 16 tunnels have been searched through by the end of 2016. At most locations misfires and remnants of dynamite have been detected. The procedures that were followed under the search operations in the Høgenhei tunnel have led to development of a temporary method that can be used for search operations in road.tunnels. In order to detect explosives that are located deep below the road cover, it is necessary to remove the road cover in several turns and let the dogs search each surface as they are exposed. It is also necessary to search soil and conglomerates that are removed. The dogs relatively often detect through the drainage- and surface water The tunnels have been constructed at different times. The dynamites used may differ in composition due to development of newer dynamites with time. The most common high explosives in dynamite compositions are nitroglycerine (NG), ethylene glycol dinitrate (EGDN), trinitro toluene (TNT), dinitro toluene (DNT) and ammonium nitrate (AN). The nature of the dynamite remnants will depend on the conditions under which the dynamites have been aged. Important factors are temperature, humidity and access to air and light. All these factors will influence the scents for the dogs and what they may detect. The sensitivity of the remnants is affected by the same factors. The project investigates the relations between composition, scent, aging and sensitivity in order to understand and develop the detection capacity of dogs for detecting dynamites, and also for the development of military explosive search dogs in general. The results are also important inputs in risk assessments for the construction business. In 2016 the testing of the remnants has been limited to thermal analysis with differential scanning calorimetry (DSC). The results indicate that some samples may contain AN or one of the other possible explosive ingredients, or combinations of these.
View Meta Data