Utredning av tungmetallforurensing på bane C i Avgrunnsdalen i Hurum kommune

Date Issued
2013-01-08
Keywords
Skytefelt
Forurensning - Tungmetaller
Myrer
Bly
Kobber
Antimon
Project number
2013/00071
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/972
Collection
Rapporter
13-00071.pdf
Size: 4M
Abstract
Det er deponert store mengder bly (Pb), kobber (Cu), antimon (Sb) og sink (Zn) fra håndvåpenammunisjon og disse metallene kan lekke ut i jorden og omkringliggende vassdrag og dermed utgjøre en trussel for utsatte dyr og mennesker. Mange skytefelt er lokalisert på myr. Myrer er sårbare naturområder som har et stort utlekkingspotensial for tungmetaller. På oppdrag fra Forsvarsbygg har FFI prosjekter som skal øke forståelsen av hvordan metaller fra ammunisjon lekker fra myrområder. Karakteristisk for myrområder er at det er våtmarker som over tid har akkumulert mye organisk torvmateriale. Torvmaterialer har et stort bindingspotensiale for metaller, men er også svært mobile i vann. Myrer gir ofte vanskelige vekstvilkår for planter og har spesialiserte plante- og dyresamfunn. Skadet myr regenereres relativt langsomt og har et stort utlekkingspotensial for tungmetaller ettersom torv- og humusmaterialer er mobile og frigjøres lett til vann. Bane c på Avgrunnsdalen skytefelt i Hurum kommune er en myr på om lag 10000 m2. Banen har akkumulert ammunisjonsrester gjennom ca 100 års skyteaktivitet. Sommeren 2011 ble det gjennomført en omfattende prøvetaking av jord og jordvæske for å kartlegge omfanget av forurensingen på banen og hvordan forurensingen ble spredt. De viktigste funnene fra kartleggingen er sammenstilt i denne rapporten. Forurensingen av metaller, i all hovedsak bly og kobber, ligger i det øvre 30-40 cm sjiktet og det har vært relativt liten bevegelse av forurensing nedover i jordsøylen. Konsentrasjonen av Pb, Cu og Sb synker svært raskt nedover i jordsøylen. Det øverste 15 cm sjiktet hadde en Pb-konsentrasjon som overskred myndighetenes tilstandklasse 5, svært dårlig (> 2500 mg/kg Pb). Allerede ved ca 30 cm dyp lå Pb konsentrasjonen på mindre enn 500 mg/kg i de fleste prøvepunktene. Ved å grave ned til 40 cm skal man teoretisk oppnå en gjennomsnittelig Pb- og Cu-konsentrasjon på hhv 90 mg/kg 50 mg/kg. Det har også vært relativt liten migrasjon av forurenset vann nedover i jordsøylen. Spredning av forurenset vann skjer derfor hovedsakelig via overflateavrenning. Det kommer grunnvann inn i myra fra sidene av dalen. Dette vannet er sannsynligvis mindre forurenset enn bekkevannet som renner gjennom skytefeltet ettersom vi observerte en uttynningseffekt nedstrøms for et vannoppkomme. En avskjæring av både innløpsbekk og grunnvann vil redusere avrenningen fra skytefeltet betraktelig.
Metals and metalloids from ammunition residues at small arms shooting ranges leach into the soil and surrounding watercourses and may pose a threat to exposed wildlife and humans. One of the former shooting ranges at Avgrunnsdalen small arms shooting range are placed on a peat area. Characteristic for peatlands is the accumulation of peat and humic substances, which are remains of plant constituents accumulated under more or less water saturated and anoxic conditions. Humic substances have a high binding capacity of metals, but are in addition very mobile in the aquatic environment. Peatlands are very vulnerable for impact, and damage on the vegetation will expose the underlying peat, which can start to decompose and be released into the water course due to erosion. Actions to be taken are primarily to remove hot-spots, reduce erosion and promote natural revegetation of damaged areas. The shooting range at Avgrunnsdalen is approximately 10000 m2 and has accumulated ammunition residues from 100 years of shooting activity. The shooting range shall be remediated and during the summer of 2011 the range was attributed to an environmental survey. The pollution of metals and metalloids in the soil are primarily in the upper 30 cm layer. The concentration of lead in the soil was more than 2500 mg/kg (dry weigh) in the upper 15 cm soil layer. At 30 cm below surface the mean lead concentration was less than 500 mg/kg (dry weight). At approximately 40 cm below the surface there is a mean theoretical concentration of 90 and 50 mg/kg (dry weight) Pb and Cu respectively. Analysis of the soil water showed that there is little vertical transport of polluted water in the soil. The soil water in the upper 15 cm had a mean Pb and Cu concentrations higher than 500 μg/L and 800 μg/L respectively. In the 30-45 cm soil layer, the mean soil water concentration of Pb and Cu approximately 60 μg/L. The spread of metals from the shooting activity to the surroundings is primarily through surface run-off.
View Meta Data