Unified Vision 2018 analyses -organizational, cultural, and individual factors

Author
Bjørnstad, Anne Lise
Date Issued
2020-04-15
Keywords
Organisasjon
Kommando og kontroll
Menneskelige faktorer
ISR
Project number
20/00393
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2708
Collection
Rapporter
20-00393.pdf
Size: 1M
Abstract
This report describes the results from the statistical analyses of the organizational, cultural, and individual factors measured at the joint intelligence, surveillance, and reconnaissance (JISR) exercise Unified Vision 2018 (UV18). The data analyzed in this report were collected through self-report surveys administered before and after the exercise by the NATO Human Factors and Medicine (HFM) Research and Technology Group (RTG) 276, entitled Human Factors and ISR Concept Development and Evaluation. The research reported here is deemed useful for military decision-makers and researchers in command and control (C2), intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR), organization, and human factors related research. The theory and results contribute to increasing the general understanding of individual, organizational, and cultural issues relevant for improving the effectiveness of military C2 and ISR. The method expands the available metrics for collecting relevant data on human issues related to C2 in ISR operations both nationally and internationally. Human issues includes both organization and processes. Decision making taps into the perception of the C2 processes in the ISR organization. The results suggested that decision-makers generally had the means and capacity to make timely and good decisions during the UV18 exercise. In line with previous research from military settings, information sharing was found to be positively linked to decision making and shared awareness. This finding underscores the importance of facilitating information sharing and the understanding of roles and responsibilities both within and across the organizational components analyzed (the PED-cells, i.e., the processing, exploiting, and disseminating cells) to assure the effectiveness of the organization’s C2 and ISR decision-making processes. Trust related positively to the organizational output, in terms of shared awareness and decision making. Overall, the trust scores indicated good trust in other exercise personnel. However, the trust levels were lower post exercise than pre exercise, and lower across than within the PEDcells. Similarly, competence and shared awareness were rated lower across than within PEDcells, suggesting that commanders need to pay special attention to building trust and understanding across organizational components to improve the C2 effectiveness in ISR operations. The personnel perceived the structure of the organization to be more hierarchic than flat. The results further suggested that there is room for improvement in future UV exercises pertaining to the technological solutions and procedures used. Finally, the results indicated that cultural differences may have an impact on the tendency for the individuals in a society to like to think in depth about issues (in terms of need for cognition, NFC). The research presented in this report is limited by two main circumstances. First, the sample was limited in size, which restricted the statistical analyses possible. Second, on-site changes were made to the questionnaire, which may have hampered the validity and reliability of some of the measures.
Denne rapporten beskriver resultatene fra de statistiske analysene av de organisasjonelle, kulturelle og individuelle faktorene målt under JISR (joint intelligence, surveillance, and reconnaissance)-øvelsen Unified Vision 2018 (UV18). Dataene analysert i denne rapporten ble samlet inn gjennom spørreskjema før og etter øvelsen av NATO-gruppen Human Factors and Medicine (HFM) Research and Technology Group (RTG) 276, Human Factors and ISR Concept Development and Evaluation. Forskningsresultatene formodes å være nyttige for militære beslutningstakere og forskere innenfor kommando og kontroll (K2), intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR), organisasjon og menneskelige faktorer. Teorien og resultatene bidrar til å øke den generelle forståelsen av individuelle, organisasjonelle og kulturelle faktorer med betydning for effektiviteten i militær K2 og ISR. Metodisk bidrar rapporten med måleinstrumenter (spørreskjema) til å samle inn relevante data på menneskelige faktorer relatert til K2 i ISRoperasjoner nasjonalt og internasjonalt. Menneskelige faktorer inkluderer både organisasjon og prosesser. Beslutningstagning berører oppfattelsen av K2-prosessene i ISR-organisasjonen. Resultatene indikerte at beslutningstagerne generelt hadde midlene og kapasiteten til å ta tidsriktige og gode beslutninger under UV18-øvelsen. I tråd med tidligere forskning fra militære sammenhenger, ble informasjonsdeling funnet å være positivt relatert til beslutningstagning og felles forståelse av roller og ansvar. Funnet understreker viktigheten av å legge til rette for informasjonsdeling og felles forståelse både internt i, og på tvers av, de analyserte organisasjonskomponentene, PEDcellene (processing, exploiting, and disseminating), for å sikre effektivitet i organisasjonens K2- og ISR-beslutningsprosesser. Tillit relaterte positivt til organisasjonseffektivitetsmålene, felles forståelse og beslutningstagning. Overordnet indikerte tillitsskårene god tillit til annet øvelsespersonell. Men tillitsnivåene ble funnet å være lavere etter enn før øvelsen og lavere på tvers av enn internt i PED-cellene. På lignende måte vurderte øvelsesdeltagerne kompetanse og felles forståelse som lavere på tvers av enn internt i PED-cellene, en indikasjon på at militære ledere bør jobbe spesielt for å bygge tillit og forståelse på tvers av organisasjonskomponentene for å bedre K2-effektiviteten i ISR-operasjoner. Personellet oppfattet organisasjonsstrukturen som mer hierarkisk enn flat. Videre indikerte resultatene at det er rom for forbedring i teknologiske løsninger og prosedyrer for fremtidige UVøvelser. Resultatene tydet også på at kulturelle forskjeller kan påvirke individenes tendens til å like å tenke i dybden (målt som need for cognition, NFC) i et samfunn. Forskningen presentert i denne rapporten har to hovedbegrensninger. For det første var utvalgsstørrelsen noe knapp, hvilket la begrensninger på hvilke statistiske analyser som var mulige. For det andre ble det gjort endringer i spørreskjemaet på stedet, noe som kan ha svekket validiteten og reliabiliteten til noen av målene.
View Meta Data