Undersøkelse av mobile og stasjonære målestasjoner for støy på Regionfelt Østlandet

Date Issued
2009
Keywords
Støymåling
Skytefelt
Project number
2008/02214
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2204
Collection
Rapporter
08-02214.pdf
Size: 561k
Abstract
I konsesjonen for Regionfelt Østlandet pålegges Forsvaret å overholde utslippsbestemelser for støynivået hos naboene. Forsvaret logger kontinuerlig støynivået, slik at man ved klager kan gå tilbake og vurdere om den støyende aktiviteten gikk utover konsesjonsgrensene. For dette formålet har Forsvarsbygg satt opp to stasjonære målestasjoner, ved Risskogen og Storhaugen. I tillegg har man tre mobile målestasjoner montert i hengere. I forbindelser med tekniske målinger gjort av FFI for andre formål, ble samtidig en mobil målestasjon benyttet for å gi utfyllende data. Verdiene fra målestasjonen var forskjellige fra det man hadde ventet. Dette motiverte å gjøre en kontrollmåling av målestasjonene. FFI har utført en måling av støy 45mfra en ri e. Deretter har det blitt beregnet støynivåer ut i fra de nisjoner i internasjonale standarder. Nivåene beregnet av FFI er vesentlig forskjellig fra de beregnet av målestasjonene. Nivåene fra de tre målestasjonene er også vesentlig forskjellige dem imellom. Konklusjonen er at målestasjonene ikke beregner støynivåene i henhold til standardene. SINTEF IKT, som har levert målestasjonene, ble gjort kjent med innholdet i denne rapporten før den ble publisert, og har allerede utført feilsøking. Det ble da funnet feil i programvaren på målestasjonene. SINTEF IKT har påtatt seg å rette feilen.
The license for the military training range Regionfelt Østlandet orders the armed forces to abide restrictions on noise at the neighbors. The armed forces continuously log the noise level to be able to go back and consider whether the noisy activity went beyond the licensing limits. For this purpose the Norwegian Defence Estates Agency has set up two stationary monitoring stations, at Risskogen and Storhaugen. In addition, there are three mobile monitoring stations installed in trailers. In connection with technical measurements made by the FFI for other purposes, at the same time, a mobile monitoring station was used to provide complementary data. The values from the monitoring station was different from what was expected. This was the motivation to make a control measurement of the monitoring stations. FFI has conducted noise measurements 45mfrom a ri e. The noise levels are found according to the de nitions in international standards. Levels estimated by FFI are signi cantly different from those calculated by the monitoring stations. Levels from the three monitoring stations are also signi cantly different. The conclusion is that the monitoring stations do not calculate noise levels in accordance with the standards. SINTEF ICT, which have delivered the monitoring stations, received the results of this report before it was published, and has already performed debugging. An error was found in the software of the monitoring stations. SINTEF ICT have taken on the responsibility of xing the error.
View Meta Data