Undersøkelse av gass- og metallkonsentrasjoner rundt skytter ved skyting med håndvåpen

Date Issued
2014-08-27
Keywords
Håndvåpen
Gasser
Metaller
Helsefare
Project number
2013/02798
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1033
Collection
Rapporter
13-02798.pdf
Size: 3M
Abstract
I forbindelse med at det har vært rapportert om soldater som har følt ubehag og fått metallfeber med influensalignende symptomer etter skyting med HK416, er det foretatt en rekke målinger under skyteøvelser med forskjellige typer håndvåpen. Dette for å kunne vurdere en mulig helserisiko som skytteren utsettes for. Formålet med undersøkelsene var å undersøke gass- og metallkonsentrasjonene i miljøet rundt skytter under skyting med håndvåpnene HK416, MINIMI og MG3. Resultatene danner grunnlaget for at Forsvaret vil kunne iverksette eventuelle beskyttelsestiltak på skytebanene, og dermed bedre miljøet rundt skytter under øvelsesskyting. Det ble for det meste benyttet blyfri ammunisjon NM229 og NM255, samt blyholdig ammunisjon SS109. Konsentrasjonen av karbonmonoksid (CO) ble målt ved hjelp av detektorer montert på skulderen hos skytteren. Svevestøv for måling av metaller i lufta ble samlet opp ved hjelp av filtre montert på skulderen hos skytteren. I tillegg ble en luftprøvetaker, beregnet for innsamling av partikler fra store luftmengder, plassert mellom to av skytterne. Denne rapporten oppsummerer resultatene og gir en foreløpig vurdering av helserisiko knyttet til bruk av HK416. For å ha kontroll med gass- og metallkonsentrasjonene i miljøet rundt skytter, har FFI anbefalt å installere et overvåkingssystem på de mest brukte banene.
The purpose of this study was to evaluate the concentration of gas and heavy metal in air surrounding the shooter when shooting with HK416 and MINIMI using NM229 and NM 255 (ammunition without lead), and SS109 (lead containing ammunition). The concentration of carbon monoxide was measured with detectors mounted on the shoulder of the shooter. Heavy metals in air was measured from a filter mounted on the shoulder of the shooter, and by a high volume air sampler placed between two of the shooters. This report summaries the results and provides a temporary evaluation of a possible health risk associated with the use of HK416 and MINIMI.
View Meta Data