Tverrsektoriell sårbarhet - hvordan få oversikt over sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner?

Date Issued
2017-01-13
Keywords
Sårbarhet
Risikostyring
Kritiske samfunnsfunksjoner
Project number
16/00723
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1172
Collection
Rapporter
16-00723.pdf
Size: 1M
Abstract
Det er behov for en helhetlig nasjonal forståelse av hvilke verdier som er kritiske og bør beskyttes på grunn av sin betydning for nasjonal sikkerhet. Det er videre behov for kunnskap om infrastrukturers og samfunnsfunksjoners sårbarhet og gjensidige avhengighet, norsk avhengighet av internasjonal infrastruktur, leveranser og tjenester. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utviklet et forslag til en metodikk for å systematisere kunnskap om sårbarheter i og mellom kritiske samfunnsfunksjoner. Dette er en delleveranse i prosjektet «Beskyttelse av samfunnet 8 – sivil-militær krisehåndtering og beredskap». Bakgrunnen er samfunnsoppdraget til DSB som er forankret i to kongelige resolusjoner (instrukser), Kgl.res. 24. juni 2005 og Kgl.res. 15. juni 2012, samt i hovedinstruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Sentrale elementer er at DSB skal ha oversikt over sårbarhets- og beredskapsutviklingen i samfunnet og understøtte JDs samordningsrolle for samfunnssikkerhet og beredskap. For DSB innebærer dette at man har oversikt over sårbarhet i samfunnets kritiske funksjoner. Et uttrykk for dette er arbeidet med kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (KIKS). Rapporten beskriver hvordan man kan hente inn informasjon om sårbarhet og hvordan man kan systematisere og presentere den på ulike måter. Metoden skal særlig være et konkret verktøy for DSB og kunne være enkel å formidle og bruke. Kunnskapen som dette arbeidet på sikt skaper, skal kunne brukes som grunnlag for politikkutforming og prioritering på et overordnet nivå, samtidig som den også kan være nyttig på et mer operativt nivå for kommuner, etater og andre aktører. Utgangspunktet for arbeidet er KIKS-rammeverket. Arbeidet er delt inn i fire faser: (1) oppstart og utvikling, (2) utprøving, (3) vurdering og tilpasning og (4) modning. Denne rapporten presenterer resultater fra arbeidet i fase 1. Som en del av løsningen vil det bli utarbeidet temaark på utvalgte kritiske samfunnsfunksjoner. Temaarkene systematiserer informasjon om sårbarhet i de kritiske samfunnsfunksjonene etter foreslåtte kategorier, som bygger på ulike studier. Videre foreslås tre ulike verktøy for å presentere sårbarhet som til sammen kan gi et bilde av samfunnets sårbarhetsutvikling. Dette verktøyet består av en avhengighetsmatrise, en sårbarhetsliste og scenariofortellinger. Tidligere forskning og metodeutvikling er vurdert opp mot kvalitetsindikatorer som sporbarhet, etterprøvbarhet og gjennomsiktighet. Erfaringen er at det ikke er ett verktøy eller en modell alene som kan fange opp alle tverrsektorielle sårbarhetsforhold på nasjonalt nivå. Arbeidet med å vurdere og skape en oversikt over sårbarhet i og mellom kritiske samfunnsfunksjoner må sees i sammenheng med både Nasjonalt risikobilde (NRB) og med arbeidet med å definere kritiske samfunnsfunksjoner. Arbeidsgruppen mener at oversikten over sårbarhet, NRB og KIKS-rammeverket kan inngå som deler i en helhetlig prosess for overordnet risikostyring på nasjonalt nivå.
There is a need for a comprehensive national understanding of which assets are critical and should be protected because of its importance to national security. There is also a need for knowledge about vulnerabilities and interdependencies between various infrastructures and societal functions, as well as the Norwegian dependencies on international infrastructure, supplies and services. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has in collaboration with the Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB) developed an approach to a method to systematize knowledge about vulnerabilities in and between societal functions. This report is a part of the project “Protection of Society 8 – Civil and military crisis management and preparedness”. DSB has its societal mission rooted in two royal decrees (instructions), Royal Decree 24th of June 2005 and Royal Decree 15th of June 2012, as well as in the main instruction from the Ministry of Justice and Public Security (JD). Key elements in DSB’s societal mission are to have an overview of development trends in societal preparedness and vulnerability, and to support JD’s coordinating role in societal security and preparedness. For DSB this involves to have an overview of vulnerability in critical societal functions. An expression of this is the work with critical infrastructure and critical social functions (KIKS). The report describes how to obtain information about vulnerability and how to systematize and present this overview in different ways. The approach will be a concrete tool for DSB and it should be easy to communicate and use. The results and findings generate knowledge that can serve as a basis for policies and political priorities on a macro level, while it also may be useful for municipalities, agencies and others actors on a more operational level. The origin and basis for this work is the KIKS-framework. The work has been divided into four phases: (1) start-up and development, (2) testing, (3) evaluation and adaptation, and (4) maturation. This report presents the results of the work from phase 1. An essential part of the process is to prepare thematic papers on selected critical societal functions. The thematic papers will have categories that systematize the information about vulnerability. Furthermore, a model is introduced, presenting three different tools on how to convey overall societal vulnerability to decision makers. These tools include a dependency matrix, a vulnerability list and scenario narratives. Previous research and methodologies has been assessed against indicators of quality such as traceability, reliability and transparency. The experience is that there is no one tool or a model that can capture all cross-sectorial vulnerabilities at a national level. When assessing and creating an overview of cross-sectorial vulnerabilities it is necessary to see it in connection with DSB’s National Risk Analysis (NRB) and the work of defining critical societal functions (KIKS). The working group believes that the overview of societal vulnerability, NRB and the KIKS-framework can be included as part of a general process for overall risk management at national level.
View Meta Data