Trender, scenarioer og sorte svaner - utfordringer for fremtidens landmakt

Date Issued
2011
Keywords
Framtidsforskning
Strategisk planlegging
Scenarier
Landmakt
Project number
2011/1667
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/852
Collection
Rapporter
11-01667.pdf
Size: 660k
Abstract
I fremtiden kan norsk landmakt stå overfor helt andre utfordringer enn de vi er opptatt av i dag. Hensikten med denne rapporten er derfor å stimulere til alternative måter å tenke rundt landmaktens utfordringer – og muligheter – utover den tidshorisonten og planmetodikken som Forsvaret normalt opererer med. Vi kan ikke forutsi fremtiden. Men gjennom en økt bevisstgjøring rundt mulige utfordringer, kan fremtidsstudier redusere noe av usikkerheten rundt beslutninger som fattes ved å se på sannsynlige og mulige konsekvenser i et lengre perspektiv. Del to av rapporten diskuterer kort muligheter og begrensinger ved fremtidsstudier. Den tar opp et grunnleggende problem i all planlegging, nemlig at tradisjonelle metoder for beregning av sannsynlighet og risiko ikke gjør oss i stand til å identifisere de såkalte sorte svanene – de sjeldne, uventede og fullstendig uforutsigbare hendelsene, som likevel har avgjørende betydning for verdens gang. Vi vil aldri kunne forutsi disse hendelsene. Men vi kan bygge opp robusthet mot dem ved å ta i bruk alternative metoder for å tenke ‖ut av boksen‖. Trendanalyser og utvikling av alternative scenarioer vil være viktige supplement til Forsvarets eksisterende planprosesser. Del tre av rapporten gir en oversikt over de viktigste globale trendene og viser hvilke konsekvenser disse kan ha for norsk landmakt. Analysen baserer seg på en bred gjennomgang av eksisterende trendlitteratur og peker på sentrale utviklingstrekk innenfor områder som globalisering, demografi, økonomi, vitenskap, teknologi og energi. På bakgrunn av trendanalysen drøfter rapporten i del fire hvordan nasjonale scenarioer, og de sikkerhetspolitiske analyser som ligger til grunn for dem, ‖står seg‖ i møtet med trendanalysen. Denne delen ser også på utfordringer knyttet til norsk deltagelse i utenlandsoperasjoner, ettersom dette har blitt en stadig viktigere oppgave for Forsvaret. Rapporten viser at trang økonomi, et fortsatt fredelig Europa og et bedre forhold til Russland vil føre til mer uro rundt norske prioriteringer og Natos evne og vilje til å forsvare norske interesser. Samtidig vil behovet for innsats ute øke i takt med politiske og operasjonelle utfordringer i fremtidens internasjonale operasjoner. Balansegangen mellom ute og hjemme vil bli vanskeligere. Rapporten konkluderer med at fremtidsanalyser vil gjøre Forsvaret bedre i stand til å takle fremtidens utfordringer. Men da må mål og mening tydeliggjøres og analysene tilpasses eksisterende planprosesser. Ved å koble fremtidsanalyser til dagens scenarioarbeid vil man sikre at denne typen aktivitet blir relevant for Forsvarets langtidsplanlegging.
In the future, Norwegian land power may be facing totally different challenges than the ones occupying us today. The purpose of this report is, therefore, to stimulate alternative ways of thinking about challenges – and opportunities – for Norwegian land power beyond the time span and methods normally applied by the Norwegian Defence Forces and Ministry of Defence. We cannot predict the future. But, by increasing our awareness of possible future challenges, foresight analysis may help reduce some of the inherent uncertainty of decisions made today. Part two of the report discusses briefly some of the potentials and challenges of foresight analysis. It addresses a key problem in all planning, i.e. that our usual methods for gauging probability and risk do not allow us to identify the so-called black swans – the rare, unexpected and totally unpredictable events that still have a major impact on our lives. We will never be able to predict these events. But we can build robustness against negative ones that occur by searching out methods for ―thinking outside the box‖. Trends analyses and alternative scenarios are important supplements to the current Norwegian defence planning process. Part three of the report offers an overview of the most important global trends, and identifies some consequences for Norwegian land forces. The analysis is based on a comprehensive assessment of the current trends literature, and points to key patterns across areas like globalization, demography, economics, science, technology and energy. Based on the trends analysis, the report then, in part four, assesses how national scenarios, and the security policy analysis on which they are based, are affected by future challenges. Part four also looks into challenges of Norwegian deployments to international operations, insofar as this has become an all the more important task for Norwegian Defence Forces over the years. The report shows that shrinking budgets, a peaceful Europe and improved relations with Russia will lead to increased uncertainty over Norwegian priorities and NATO’s will and capacity to defend Norwegian interests. At the same time, the need for Norwegian deployments abroad will increase in step with the political and operational challenges of tomorrow’s international operations. It will become harder to balance between international operations and challenges at home. The report concludes that foresight analyses will improve the Norwegian Defence Forces’ capacity for dealing with future challenges. But their purpose and utility need to be communicated, and the analyses need to be incorporated into existing planning processes. Incorporating foresight analysis into the scenario development phase of the planning process will secure its relevance for Norwegian long term defence planning.
View Meta Data