Trender innen IKT – relatert til militærmakt

Author
Bentstuen, Ole Ingar
Date Issued
2022-06-20
Keywords
Teknologiske trender
Trendanalyser
IKT
Project number
22/00544
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3051
Collection
Rapporter
22-00544.pdf
Size: 1M
Abstract
IKT blir stadig viktigere for å understøtte Forsvarets operasjoner, og utviklingen innen IKT fremover vil derfor også påvirke Forsvarets operasjoner. Det er derfor nødvendig å forstå fremtidig utvikling av IKT. Rapporten oppsummerer en analyse av både kommersielle og statlige studier av trender innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Rapporter trekker ut de store linjene i hva som er felles disse trendanalysene og forsøker å knytte dem til hvordan Forsvaret må forholde seg til teknologitrendene fremover. Analysen er gjennomført som en litteraturstudie. Utvalget av litteratur dekker både dokumenter hos våre viktigste samarbeidspartnere og fra de store kommersielle analyseselskapene. Rapportens konklusjon er at utviklingen innenfor enkeltteknologier nå spiller en mindre rolle enn tidligere når det gjelder anvendelse av IKT. Studien har ikke identifisert at utviklingen innen én enkelt teknologi vil ha stor innvirkning på Forsvaret innenfor en tidsperiode på fem til ti år. Det er derimot en tydelig trend at utviklingen at ny funksjonalitet oppstår ved å sette sammen nye og eksisterende enkeltteknologier for å dekke et behov. IKT kan dermed muliggjøre helt nye måter å operere på eller skape helt nye trusler mot Forsvaret, uten at disse nye mulighetene eller truslene relateres til én enkelt teknologiutvikling. De kommersielle trendstudiene er veldig tydelige på at det er stadig viktigere å styre IKTutviklingen. Bedrifter må ta strategiske veivalg basert på et mulighetsrom gitt av nåværende og fremtidig teknologiske muligheter samt samfunnsutviklingen generelt. Deretter må teknologi utvikles eller fremskaffes for å støtte opp den valgte strategien. Det er viktig med god teknologiforståelse hos ledende personell for å kunne ta de riktige strategiske valgene. Dette er overførbart til militær kontekst, noe som også trendstudiene fra Nato og allierte nasjoner peker på. Det er en stor endring i hvordan konflikter mellom nasjoner vil arte seg i fremtiden. Forsvaret må forstå både hvordan fremtidens konflikter vil arte seg og hvilke muligheter IKT kan gi til å løse morgendagens utfordringer. Forsvaret må velge en strategiske tilnærming til hvordan konflikter skal håndteres fremover og deretter utvikle og fremskaffe IKT som understøtter den valgte strategiske tilnærmingen.
Information and communications technology (ICT) is becoming more and more important in support of military operations, and the future development of ICT will affect military operations. To be able to understand future military operations, we therefore have to understand the future development of ICT. This report summarizes an analysis of both commercial and governmental studies of relevant ICT trend reports. The report identifies the common features from the trend reports and tries to identify how the Norwegian Armed Forces should respond to these trends in the future. The selection of literature covers both literature from selected allied nations and from the major commercial trend analysis companies. The conclusion of this report is that the development in individual ICT technologies now plays a smaller role than previously. There is a clear trend that application of technology should be governed by the interaction between technology and organization instead of just applying new technology to existing processes and business. Assembling and applying different technologies in new ways is what leads to progress. Thereby lies the possibility that new ways to combine both existing and emerging technologies can both present new opportunities and new threats for the armed forces. The commercial trend studies are very clear that it is increasingly important to control development of how technology is applied in an organization. Organizations must make strategic choices based on a space of opportunity given by current and future technological development as well as societal development in general. Technology that supports the chosen strategy must be developed or procured subsequently. In order to make the right strategic choises, senior personnel need to understand technology trends. This is transferable to a military context, which is also identified in the trend studies from NATO and allied nations. Conflicts in the future will change character. The Armed Forces must understand both the nature of future conflicts and what opportunities technology can provide to solve tomorrow's challenges. The Armed Forces must choose strategic approaches to future conflicts, then develop and procure ICT that supports the chosen strategic approaches.
View Meta Data