Three Future Scenarios for Nordic Military Operations

Author
Nyhamar, Tore
Date Issued
2019-05-02
Keywords
Scenarioer
Militære operasjoner
Sverige
Danmark
Finland
Project number
19/00447
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2550
Collection
Rapporter
19-00447.pdf
Size: 1M
Abstract
Denne rapporten utgis sammen med FFI-rapport 2019//00046 A Future Nordic Alliance? Prerequisites and Possible Operations. Den rapporten tar til motmæle mot den gjengse oppfatning at nordisk sikkerhetspolitisk- og forsvarssamarbeid er dømt til å mislykkes. Den viser hvordan samarbeid på disse saksfeltene i dag og i fremtiden vil være både mulig og ønskelig. Rapporten presenterer tre scenarioer for å vise bredden i mulige nordiske operasjoner. Det er en situasjon hvor Russland over tid utøver tvangsmakt mot Norge, en situasjon med et begrenset fait accompli, og til slutt et storskala russisk angrep mot tre nordiske land, riktignok også det med begrensede mål. Scenarioene viser noen måter nordiske operasjoner kan være nyttige på, med varierende bruk av makt og samarbeidsordninger med andre land utenfor Norden. De viser hvordan nordiske operasjoner er særlig relevante for dagens politisk-militære utfordringer hvor kort militær responstid, den politiske effekten av militær støtte, og det å inneha et militær virkemiddel tilpasset den konkrete situasjonen, blir stadig viktigere.
This report is published in parallel with FFI-report 2019//00046 A Future Nordic Alliance? Prerequisites and Possible Operations. That report argues against the conventional wisdom that Nordic security and defense cooperation is destined to fail, demonstrating that Nordic security and defense cooperation, including joint Nordic military operations, is both feasible and desirable. This report supplements by presenting the scope for future Nordic operations in three different scenarios: a situation in which Russia exercises coercive diplomacy towards Norway; a situation involving a limited fait accompli; and, finally, a large Russian attack on three Nordic countries, albeit for limited objectives. The scenarios show ways in which Nordic operations may be useful, in situations involving varying degrees of force and of cooperation with countries outside the Nordic region. The report demonstrates how Nordic operations are particularly relevant for the present politico-military challenges, where a short response time, the political effects of military support and possessing military instruments tailored to the situation become ever more important.
View Meta Data