The role of the operational analyst – support to the Norwegian Armed Forces in Afghanistan

Author
Gustavsen, Elin Marthinussen
Eggereide, Bård
Gulichsen, Steinar
Fidjeland, Mikael
Barstad, Andreas
Christiansen, Jonas Myhre
Martinussen, Svein Erlend
Reitan, Joachim
Date Issued
2017-08-31
Keywords
Operasjonsanalyse
Provincial Reconstruction Team (PRT)
Afghanistan
Project number
17/00069
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2206
Collection
Rapporter
17-00069.pdf
Size: 1002k
Abstract
This report documents the experiences and lessons from the deployment of operational analysts to Afghanistan with the Norwegian Armed Forces, with regard to the concept, the main tasks of the operational analyst and other experiences. The concept has evolved throughout the eight rotations in Faryab and one deployment to Mazar-e Sharif. The role of the analyst has evolved throughout the deployment, and the OA support has been more and more defined with each rotation. In addition to the main OA tasks, there have also been tasks individual to each analyst. The main OA tasks have been assessment and measurement of effects, analysis of polling results, statistical analysis, visualisation and ad hoc analysis. The OA tasks in future deployments will be dependent on the operations being supported. A prerequisite for most tasks is collection and systematisation of data in a way that enables analysis of the operations. This is therefore an important part of the operational analysts’ tasks. With regard to the analysis itself, operational analysts should assess and measure effects if the situation requires it. In addition, operational analysts should be involved in lessons learned and risk assessment. The staff has often little or no idea about what the operational analyst actually does or can do. It is therefore important for the analyst to be able to identify her or his own tasks and potential need for staff and take the initiative to perform these tasks. FFI has throughout the whole period offered reachback1 to support the operational analysts deployed. The need for reachback has differed from contingent to contingent, and the analysts have used it to a varying degree. However, when needed, the reachback capacity has always proven to be useful. Given the limited capacity of only one deployed analyst, reachback is a key success factor in the deployment of operational analysts from FFI.
Denne rapporten beskriver erfaringer fra deployeringen av operasjonsanalytikere til Afghanistan, både med hensyn til konsept, arbeidsoppgaver og andre erfaringer. Konseptet har utviklet seg gjennom de åtte rotasjonene i Faryab og den ene i Mazar-e Sharif. Analytikerens rolle i hovedkvarteret har utviklet seg gjennom deployeringen, og støtten har blitt mer og mer definert med utviklingen. I tillegg til enkelte faste arbeidsoppgaver har det vært arbeidsoppgaver som har vært individuelle for alle analytikerne. Hovedoppgavene for operasjonsanalytikerne har vært fremdriftsvurderinger og måling av effekter, analyser av spørreundersøkelser, statistiske analyser, visualisering og oppdukkende analyser. Hvilke oppgaver operasjonsanalytikeren skal ha i en fremtidig deployering er avhengig av operasjonen som støttes. En forutsetning for de fleste oppgaver er innsamling og systematisering av data på en måte som gjør analysene mulig. Dette er dermed en viktig del av oppgaven for en operasjonsanalytiker. Av analyser bør operasjonsanalytikeren utføre fremdriftsvurderinger og måling av effekter dersom situasjonen tilsier at det skal gjøres. I tillegg bør operasjonsanalytikeren være involvert i erfaringslæring og risikovurderinger. Staben har ofte liten eller ingen kjennskap til hva en operasjonsanalytiker gjør eller kan gjøre. Det er derfor viktig at analytikeren evner å identifisere egne oppgaver og oppgaver hun/han kan løse for staben, og tar initiativ til å løse disse oppgavene. FFI har gjennom hele perioden hatt en reachback-gruppe2 som har støttet den deployerte analytikeren. Behovet for reachback-støtte har variert fra kontingent til kontingent, og analytikeren har benyttet seg av denne type støtte i ulik grad. Men når behovet har vært der, så har alltid støtten vist seg å være nyttig. Gitt den begrensede kapasiteten fra kun én analytiker har det vært en suksessfaktor med støtte fra en reachback-gruppe for den deployerte analytikeren fra FFI.
View Meta Data