The role of non-nuclear weapons states in a disarmament regime driven by the vision of a world free of nuclear weapons

Date Issued
2010
Keywords
Kjernefysisk nedrustning
Ikke-spredning
Kjernevåpen
Sikkerhetspolitikk
Verifikasjon
Project number
2010/02475
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2450
Collection
Rapporter
10-02475.pdf
Size: 411k
Abstract
The aim with this report is to identify ways for Norway and other non-nuclear weapons states (NNWS) to contribute in the process towards a world free of nuclear weapons. In particular, the report investigates how Norway and other NNWS can achieve a meaningful role in the process of verifying the dismantling of nuclear weapons. Up to now, the nuclear weapons states (NWS) have primarily handled the verification of nuclear dismantlement themselves. This is insufficient because it does not provide enough international transparency and confidence to ensure that the dismantlement has indeed taken place. Involvement from NNWS in the verification process would create increased legitimacy to the dismantling process, as a broader range of actors are then overseeing that the NWS comply with their commitments. However, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NTP) sets strict limitations on the exchange of information regarding nuclear weapons between NWS and NNWS. Because of this, involvement from NNWS in the verification process also represents special complications related to the risk of proliferation of nuclear weapons technology to new actors. These challenges are unique to nuclear weapons and differ from those arising during verification of disarmament of other weapon types. The report shows that Norway and other NNWS can have meaningful roles in a nuclear disarmament regime, as long as proliferative and other sensitive information is properly protected. Norway, in particular, has experience in developing systems that make verification by NNWS possible in a non-proliferative way. Norway is also competent to carry out international on-site inspections to ensure that nuclear weapons have been dismantled in conformity with international agreements. Besides, Norway can continue to contribute in the process of preparing and finding international support for arms control agreements and subsequent verification regimes. Norway’s membership in the North Atlantic Treaty Organization (NATO) creates additional opportunities for Norway to influence and assist NATO and the international community in the process towards a world free of nuclear weapons.
Hensikten med denne rapporten er å finne mulige roller for ikke-kjernevåpenstater generelt og Norge spesielt i prosessen fram mot en kjernevåpenfri verden. Rapporten undersøker hvordan Norge og andre ikke-kjernevåpenstater kan oppnå en rolle i et framtidig nedrustningsregime som skal overvåke kjernefysisk nedrustning, drevet av visjonen om en kjernevåpenfri verden. Foreløpig har kjernevåpenstatene i stor grad håndtert verifikasjon av kjernefysisk nedrustning på egenhånd. Dette gir imidlertid ikke tilstrekkelig gjennomsiktelighet rundt kjernevåpennedrustningen til å kunne garantere at kjernevåpnene i realiteten er eliminert. Inkludering av ikke-kjernevåpenstater i et verifikasjonsregime gir større grad av legitimitet til nedrustningsprosessen ved at flere uavhengige aktører overvåker at kjernevåpenstatene etterlever sine nedrustningsforpliktelser. Avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen (NPT) innebærer imidlertid strenge restriksjoner for utveksling av informasjon mellom kjernevåpenstater og ikke-kjernevåpenstater. Dersom ikke-kjernevåpenstater inkluderes i verifikasjonsprosessen knyttet til kjernevåpennedrustning, vil det kunne oppstå nye utfordringer relatert til risikoen for spredning av kjernevåpenteknologi til nye aktører, utover det man har ved verifikasjon av nedrustning av andre våpentyper. Denne rapporten viser at Norge og andre ikke-kjernevåpenstater kan ha meningsfylte roller i et framtidig verifikasjonsregime, gitt at det etableres metoder for å hindre spredning av sensitiv informasjon om kjernevåpenteknologi. Norge er spesielt kvalifisert til å utvikle systemer som muliggjør ikke-kjernevåpenstaters deltagelse i overvåkning av kjernefysisk nedrustning. Norge kan også delta i internasjonale inspeksjoner som overvåker at kjernevåpennedrustning skjer i tråd med relevante nedrustningsavtaler. Samtidig kan Norge fortsette å være en viktig pådriver i utviklingen av internasjonale nedrustningsavtaler og påfølgende verifikasjonsregimer, samt bidra til å sikre høy oppslutning omkring slike avtaler. Norges medlemskap i NATO skaper ytterligere muligheter for Norge til å påvirke og bistå NATO og verdenssamfunnet generelt i prosessen fram mot en kjernevåpenfri verden.
View Meta Data