The future Arctic operating environment

Author
Mayer, Michael
Monsen, Ingunn Helene Landsend
Date Issued
2024-06-17
Keywords
Arktis
Militære operasjoner
Framtidsforskning
Sikkerhetspolitikk
Klimaendringer
Project number
24/00993
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3302
Collection
Rapporter
24-00993.pdf
Size: 3M
Abstract
The Arctic is evolving rapidly due to the effects of climate change. The most dramatic of these changes is the receding ice on land and at sea that allows greater access to transportation routes and resources. Analysts and observers have actively debated the potential consequences of these developments for regional and global security. As states look to the Arctic as a potential area for military operations, the changing climate and the promise of new human activities in the region are only a few of the relevant factors that should be considered. What will characterize the Arctic operating environment over the next 30 years? One of the challenging dilemmas in defense planning is the need to prepare for unknown future contingencies that necessitate the use of military force. Military operations are highly situational, and context influences the character of the operation and potentially its outcome. One way to avoid being utterly unprepared is through a structured process of constructing potential futures and exploring how various combinations of relevant factors might influence military operations. An important aspect of the operating environment is the interaction between these factors and the second and third order effects that result. This analysis explores three possible Arctic futures, using an analytical framework comprised of five factors: geopolitical, environmental, societal, military systems, and doctrines and operating concepts. One future represents a simple and almost linear extrapolation of current trends into the future, another considers a future in which Russia and China have a close partnership in the Arctic, while a third future envisions significant technological change that reduces the need for resource extraction in the Arctic. We assess the implications for military operations within each of these futures by considering the implications of the altered operational context on the joint functions of command and control, intelligence and information, maneuver and mobility, fires, sustainment, and protection. We find that certain factors of the future Arctic operating environment will influence aspects of military operations such as mobility and sustainment regardless of how the future unfolds, mainly due to climate change effects that are “locked” into the atmosphere regardless of the progress that might be made to reduce emissions. The likely expansion of civilian infrastructure for resource extraction, greater numbers of satellites in polar orbit, and technological solutions that improve certain aspects of sustainment are also relevant. Although many aspects of the Arctic region may evolve as anticipated, they are far from predestined. Norwegian decisionmakers should prepare for a broader range of potential tasks in this perpetually challenging operating environment.
Utviklingen går raskt i Arktis, drevet av klimaendringene. Den mest dramatiske av disse endringene er isen som trekker seg tilbake på land og til havs, noe som åpner for nye transportruter og nye muligheter for å utvinne ressurser. Analytikere og observatører har aktivt debattert de mulige konsekvensene av denne utviklingen for regional og global sikkerhet, og en rekke stater ser på Arktis som et mulig område for militære operasjoner. Et endret klima og det at den menneskelige aktivitet i regionen trolig vil øke, utgjør bare noen få av de relevante faktorene som bør vurderes. Hva vil kjennetegne det arktiske operasjonsmiljøet om 30 år? Et av dilemmaene i forsvarsplanlegging er behovet for å forberede seg på ukjente fremtidige hendelser som kan innebære bruk av militær makt. Militære operasjoner er imidlertid svært situasjonsbetingede, og konteksten påvirker en operasjons karakter og potensielt utfallet. En måte å unngå det å være fullstendig uforberedt på er gjennom en strukturert prosess der vi konstruerer mulige fremtidssituasjoner med ulike kombinasjoner av relevante faktorer for å se hvordan disse vil påvirke gjennomføringen av militære operasjoner. Et viktig aspekt ved operasjonsmiljøet er samspillet mellom disse faktorene og særlig de andre og tredje ordens effektene som resulterer. I denne analysen utforsker vi tre mulige arktiske «fremtider» ved å bruke et analytisk rammeverk som består av fem faktorer: geopolitikk, miljø, samfunn, militære systemer, og doktriner og operasjonskonsepter. Den første av de konstruerte fremtidene består av en enkel og nesten lineær ekstrapolering av dagens trender. Den andre tar for seg en fremtidsutvikling der Russland og Kina har et tett partnerskap i Arktis, og i den tredje fremtiden ser vi for oss betydelige teknologiske endringer som reduserer behovet for å utvinne ressurser i Arktis. Vi evaluerer implikasjonene for militære operasjoner innenfor hver av disse fremtidene ved å ta for oss hvordan de endrer den operasjonelle konteksten på fellesfunksjonene: kommando og kontroll, etterretning og informasjon, mobilitet og manøver, ild, understøttelse og beskyttelse. Vi finner at noen elementer ved det fremtidige arktiske operasjonsmiljøet vil påvirke enkelte aspekter ved militære operasjoner som mobilitet og forsyning nesten uansett hvordan fremtiden utspiller seg. Dette er hovedsakelig på grunn av effekter ved klimaendringene som er «låst» i atmosfæren, og som vil påvirke regionen uavhengig av eventuelle reduksjoner i klimagassutslipp. Andre relevante aspekter inkluderer utvidelsen av sivil infrastruktur for å utvinne ressurser, økningen i antall satellitter i polar bane, og teknologiske løsninger som forbedrer visse forsyningsaspekter av understøttelse. Selv om mange av endringene vi antar vi vil se i den arktiske regionen kan utvikle seg som forventet, er det ikke garantert. Norske beslutningstakere bør forberede seg på et bredere spekter av mulige oppgaver i et stadig mer krevende operasjonsmiljø.
View Meta Data