Testing og karakterisering av PBXN-110

Date Issued
2007
Keywords
Sprengstoffer
Project number
2007/01569
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1991
Collection
Rapporter
07-01569.pdf
Size: 3M
Abstract
To partier av HMX krystaller med krystallfordeling tilsvarende klasse 2 og 3 har vært benyttet til fremstilling av PBXN-110 med 87.2 vektprosent HMX. Hensikten med fremstilling av PBXN-110 var å studere om benyttede krystaller kunne ha forbedrede egenskaper med hensyn på sjokkfølsomhet. I Intermediate Scale Gap test ga undersøkt komposisjon en sjokkfølsomhet på 34 kbar. Et resultat i overensstemmelse med hva vi normalt har oppnådde for PBXN-110. Derfor tyder resultatet på at benyttet krystaller Ch. 1722/06 og Ch. 1740/06 ikke har RS(Reduced Sensitivity) egenskaper av betydning selv om oppnådd sjokkfølsomhet ligger i det nedre området av hva som er rapportert i litteraturen for PBXN110. Herding i 4 døgn ved 50 o C gir en komposisjon som tilfredsstiller kravene til Shore A15s hardhet, samt forlengelse ved maks styrke. Oppnådd maks styrke ved strekking ligger i underkant av kravet på 0.138 MPa. Ved benyttet metode, hvor en kon av sprengstoffet initieres, er kritisk diameter funnet å være 5.4+1.3 mm. Detonasjonshastigheten er bestemt til 7160 m/s og detonasjonstrykket ved bruk av Plate Dent test til 175 kbar. De to siste resultatene er usikre da vi henholdsvis har kun en og to målinger.
Two charges of HMX crystals with crystal size distribution as class 2 and 3 have been used in production of PBXN-110 with 87.2 wt.% HMX. The purpose of the production of PBXN-110 was to study if used crystals could have improved properties with regard to shock sensitivity. In Intermediate Scale Gap test the study composition gave a shock sensitivity of 34 kbar, a result in accordance with what we normally have achieved for PBXN-110. The obtained shock sensitivity of PBXN-110 indicate the used crystals Ch 1722/06 and Ch. 1740/06 have no RS (reduced Sensitivity) properties, even though the obtained shock sensitivity was in the lower range of what is reported in the literature for shock sensitivity of PBXN-110. Curing for 4 days at 50o C gave a composition that satisfies the requirement for Shore A15s hardness and strain at max stress. Obtained max stress by unaxial tensile testing was however below the requirement of 0.138 MPa. The critical diameter have been determined by initiating a cone of the explosive, and was found to be 5.4+1.3 mm. Detonation velocity has been measured to 7160 m/s, and the detonation pressure measured by use of Plate Dent test to 175 kbars. The last two results are unsure since we have respectively only one and two measurements.
View Meta Data