Test av mulige K2IS-løsninger for håndtering av medisinsk dokumentasjon

Date Issued
2015-07-03
Keywords
Informasjon og kommunikasjon
Sanitetstjenester
Kommandosystem
Informasjonssystemer
Samband
Project number
2015/00187
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1045
Collection
Rapporter
15-00187.pdf
Size: 2M
Abstract
Denne Concept, Development and Experimentation (CD&E) studien (EP1442) har som målsetting å vurdere sivile løsninger i bruk i Akuttmedisinsk Kommunikasjon for innføring i Kommando, Kontroll og Informasjonssystemer (K2IS) i Forsvaret for håndtering av medisinsk informasjon på taktisk nivå. Dette omfatter en vurdering av aktuelle tilgjengelige løsninger, og utprøving av løsninger for elektronisk håndtering av medisinsk informasjon på Forsvarets plattformer og i Forsvarets sambandssystemer. Innføring av slike systemer i Forsvaret ansees som avgjørende for å ivareta kravene i gjeldende lover og forskrifter. Studien skal komme med anbefalinger om bruk av sivile løsninger i Forsvaret basert på gjennomføring av praktiske tester. Ved bruk av Local Area Network (LAN) ble informasjon overført mellom enhetene i Locussystemene i sin helhet og uten forsinkelse som ved bruk av 3G/4G. Forsinkelsen var ikke målbar. Ved bruk av Multi Rolle Radio (MRR) og ingen annen trafikk på samband ble informasjon også overført i sin helhet og uten forsinkelse. Forsinkelsen var typisk mindre enn 2 sekunder. Ved bruk av MRR og samtidig mye annen sambandstrafikk var det store utfordringer å få informasjonen over uten vesentlige forsinkelser. Ved å oversende mer realistiske data, som høy frekvens på meldingene og mindre krevende meldinger, er det mulig at Locus-systemene hadde taklet disse delene av testen bedre. Softwaren inneholder alle elementer man forventer i et medisinsk K2IS innenfor pasientsporing, pasientregulering og pasientinformasjon. Det kan se ut som at det er behov for sterkere integrasjon mellom AEPJ (MobiMed) og flåtestyringen (TransMed/TransMobile) i Locus for militær bruk. Det vil oftere være behandler som legger inn informasjon enn Akutt Medisinsk Kommunikasjon (“AMK-en”), og denne informasjonen bør være lett tilgjengelig/synlig for de som prioriterer og koordinerer evakuering og viderebehandling. Med tanke på pasientregulering bør dette fungere bedre enn i dagens system. En test av Locus-systemene i en feltøvelse under realistiske forhold vil gi et bredere grunnlag for vurdering av systemenes egnethet for bruk i Forsvaret. Det bør planlegges en gjennomføring av dette i 2015. Det bør vurderes å gjennomgå programvaren i Locus produktene og komme med forslag til endringer. Dette vil kunne gjøre programmene mer optimale for bruk i Forsvaret og bedre kunne tilpasses kapasiteten i Forsvarets sambandssystemer. En anskaffelse av et komplett sivilt K2IS-system for bruk i Forsvaret vil muliggjøre en systematisk gjennomgang og vurdering av praktisk brukervennlighet for HSAN ved applisering på Forsvarets kommandoplattformer og ved bruk av operative sambandssystemer under realistiske operasjoner. Det anbefales at kunnskapen man har ervervet seg under denne testen til å etablere en prosjektide for anskaffelse av Medisinsk K2IS. I forhold til dagens situasjon vil et system som dette bidra til bedre ressurs-utnyttelse, sikrere oppdragsfordeling og bedre håndtering av pasientinformasjon. Avhengig av pris på lisenser og sett i forhold til sivil-militært samarbeid bør man vurdere direkte innkjøp av software som allerede nyttes innenfor helsevesenet i Norge. Dette vil også gi utdanningsmessige fordeler ettersom militært sanitetspersonell nytter dette under hospitering i sivilt helseforetak årlig.
The objective of the present study (EP1442) was to evaluate available technical solutions in use in emergency medicine units at hospitals in Norway for handling of medical information, and information and confirmation of geographical location of patients during transport. The purpose was further to perform a comprehensive test of such software- and hardware- solutions for electronic management of medical information, and to carry out appropriate tests of such solutions on platforms and communication systems in use by the Norwegian Army. Development and implementation of such solutions are crucial in order to provide better health care for soldiers in the field, for implementation of laws and regulations, and for comprehensive documentation of each patient in Sandok. Such technical solutions will be evaluated for possible introduction in The Medical Service of the Norwegian Army
View Meta Data