Stridsledelsesspråk for koalisjonsoperasjoner - en teknologi for å integrere kommando og kontroll og simulering

Date Issued
2012-12-12
Keywords
Simulering
Kommando og kontroll
Interoperabilitet
Trening
Beslutningsprosesser
Project number
2012/00176
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/901
Collection
Rapporter
12-00176.pdf
Size: 1M
Abstract
Grensesnitt mellom kommando og kontrollinformasjonssystemer (K2IS) og simuleringssystemer har hittil vært preget av ad-hoc-løsninger. Coalition Battle Management Language (C-BML) er en standard under utvikling som definerer en digital representasjon av militære planer, ordre og rapporter. C-BML vil legge til rette for bruk av simuleringstjenester i K2IS, som igjen vil kunne effektivisere trening av ledere og staber ved at det er mindre behov for støttepersonell til å operere simuleringssystemer. C-BML vil også gjøre det mulig å benytte simulering for analyse av alternative handlemåter med utgangspunkt i planer utviklet i et K2IS. Denne rapporten gir en oversikt over C-BML, dets potensielle nytte og arbeider utført ved FFI i internasjonalt forskningssamarbeid. FFI anbefaler at BML-grensesnitt vurderes bygget inn i alle Forsvarets K2IS på sikt. I første omgang vil det være naturlig å se på framtidig taktisk ledelsessystem for Hæren.
The interface between command and control information systems (C2IS) and simulation systems have so far been characterized by ad-hoc solutions. Coalition Battle Management Language (C-BML) is a standard under development that defines a digital representation of military plans, orders and reports. C-BML will enable the use of simulation services in C2ISs, which will streamline command and staff training due to less need for support personnel to operate the simulation systems. C-BML will also make it possible to use simulation for course of action analysis based on the plans entered into a C2IS. This report provides an overview of C-BML, its potential benefit and work carried out by FFI in international research cooperation. FFI recommends that a BML interface should be considered for all C2IS in the Norwegian Defence in the longer term. The first candidate system should be the army C2IS.
View Meta Data