South Africa´s nuclear weapons programme

Date Issued
2008
Keywords
Kjernevåpen
Ikke-spredning
Nedrustning
Sør-Afrika
Uran - Anriking
Project number
2008/00696
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2133
Collection
Rapporter
08-00696.pdf
Size: 1M
Abstract
In the 1970s and 1980s, South Africa had a secret nuclear weapons programme and built up a small arsenal of six simple, gun-type nuclear bombs. The bombs were deliverable by airplane, but were probably only intended as a deterrent. The programme was cancelled in 1989 while the seventh bomb was still under construction, and by 1993 all the weapons and weapons production plants were dismantled. With this, South Africa became the only country known to have developed and produced nuclear weapons and then completely disarmed. South Africa’s nuclear weapons programme is especially interesting because the programme was kept secret both internally and externally, and because the weapons were technically simple. The weapons programme can therefore be seen as an example of what a state can manage secretly and with relatively few resources. South Africa’s situation still differs from most other states because the country from the 1950s onward was one of the world’s largest producers of uranium and therefore had no need of importing nuclear raw materials for the programme. This report discusses the technical aspects of the development of South Africa’s nuclear weapons programme. It also describes the political circumstances that lead to the construction of the programme and the subsequent disarmament.
Sør-Afrika hadde på 1970- og 1980-tallet et hemmelig kjernevåpenprogram og bygde opp et lite arsenal på seks enkle prosjektilbaserte atombomber, såkalte kanonløpsvåpen. Bombene kunne leveres med bombefly, men var etter all sannsynlighet kun ment som et avskrekningsforsvar. Programmet ble avsluttet i 1989 mens den syvende bomben fremdeles var under bygging, og innen 1993 var alle våpnene og våpenproduksjonsanleggene ødelagt. Med dette ble Sør Afrika det eneste kjente tilfelle der en stat har anskaffet kjernevåpen og deretter rustet ned totalt. Sør Afrikas kjernevåpenprogram er spesielt interessant fordi våpenprogrammet ble holdt hemmelig både utad og innenlands, og fordi våpnene var teknologisk sett enkle. Våpenprogrammet kan derfor sees på som et eksempel på hva en stat kan få til i det skjulte med relativt små ressurser. Sør Afrikas situasjon skiller seg likevel ut fra de fleste andre stater ved at landet fra 1950-tallet og fremover var en betydelig produsent av uran og dermed ikke hadde behov for å importere kjernefysisk råmateriale til våpenprogrammet. Denne rapporten diskuterer den tekniske siden ved utviklingen av kjernevåpenprogrammet og beskriver også de politiske forholdene som bidro både til oppbygningen av programmet og deretter nedrustningen.
View Meta Data