Sound propagation in regions of variable oceanography - a summary of student work at NTNU

Date Issued
2010
Keywords
Havlære
Lyd - Forplantning i sjøvann
Lyd - Refleksjon fra havbunnen
Lydregistrering
Project number
2010/00812
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2417
Collection
Rapporter
10-00812.pdf
Size: 3M
Abstract
Two ray tracing programs, Lybin and Ray5, have been used in student projects at NTNU to study wave propagation in range dependent environments. For a given set of sound speed profiles obtained during a FFI measuring campaign, the programs were found to give similar ray trace diagrams. The report addresses the necessary number of constant sound speed profile range blocks that are needed when using Lybin for range dependent propagation and presents some rules of thumb. Sound propagation in some range dependent bench mark scenarios are also presented. These are: Sound propagation through an internal hydrodynamic wave, sound propagation in the region of a hot core vortex, and sound propagation in the region of an internal wave having split up into a row of individual solitons.
To str°alegangsprogram, Lybin og Ray5, har vært brukt i studentprosjekter ved NTNU til °a studere lydutbredelse i omr°ader med avstandsavhengig oseanografi. For et gitt sett med lydfartprofiler m°alt under en av FFIs m°alekampanjer gav begge programmene likt utseende str°alediagram. I rapporten blir det diskutert hvor mange blokkinndelinger som er nødvendige ved bruk av Lybin og det blir presentert noen tommelfingerregler. Lydutbredelse i noen ”bench mark” situasjoner som er definert for avstandsavhengig oseanografi tilfelle er ogs°a presentert i rapporten. Disse er: Lydutbredelse gjennom en intern hydrodynamisk bølge, lydutbredelse i et omr°ade som inneholder en varm kjerne hvirvel og lydutbredelse i et omr°ade der en intern bølge er delt opp i en rekke individuelle solitære bølger.
View Meta Data