SONATE 2020 – a decision aid tool to mitigate the impact of naval sonar operations on marine life

Author
Nordlund, Nina
Kvadsheim, Petter H.
Date Issued
2021-06-14
Keywords
Sonar
Fisker
Fiskeri
Hvaler
Miljøpåvirkning
Project number
20/03130
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2902
Collection
Rapporter
20-03130.pdf
Size: 3M
Abstract
SONATE is a decision aid tool for planning of sonar exercises, to mitigate impact on marine life. The story of SONATE started with the Nansen-class frigates of the Norwegian Navy, which are equipped with 1-8 kHz sonars. Such sonars are potentially harmful to marine life. To mitigate this potential problem, FFI developed SONATE for the Royal Norwegian Navy. SONATE combines geographical information of marine life with “Procedure for use of active sonar in Norwegian waters” issued by the Royal Norwegian Navy based on recommendations from FFI. The procedure contains guidelines for planning and execution of sonar exercises. The first version of SONATE was published in 2006. Several versions built on different platforms were published the following years. These are described in detail in earlier FFI reports, the latest being published in 2015. In 2015, SONATE was the final delivery of the FFI project “Sonar and Marine Environment”, and at that point, no further development or updates were planned. In 2019, the Norwegian Navy requested an update of SONATE with databases and sonar instructions. This report describes the 2020 update, which is based on the 2015 SONATE ArcReader version. The database in SONATE has been updated with new information from the Institute of Marine Research about species distribution and abundance, and updated information on fishery activity and aquaculture from the Directorate of Fisheries. The functionality of SONATE has been modified according to the users’ request, and we have recommended new sonar guidelines as a basis for the new naval sonar procedures. This report summarizes the functionality of SONATE 2020 and the scientific basis for the new sonar procedures.
SONATE er et beslutningsstøtteverktøy for planlegging av sonarøvelser, med fokus på marint liv. Historien om SONATE startet med innfasingen av Sjøforsvarets Nansen-klasse fregatter, som er utstyrt med 1-8 kHz sonarer. Slike sonarer er potensielt skadelige for marint liv, og for å minimere denne risikoen utviklet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) SONATE for Sjøforsvaret. SONATE kombinerer geografisk informasjon om marint liv med Sjøforsvarets prosedyre for bruk av aktiv sonar i norske farvann, som er utstedt av Marinen og basert på faglige anbefalinger fra FFI. Prosedyren beskriver retningslinjer for planlegging og gjennomføring av sonarøvelser. Den første versjonen av SONATE kom i 2006, og flere versjoner, bygget på ulike plattformer, kom de følgende årene. Disse versjonene er beskrevet i detalj i tidligere FFI-rapporter, den siste kom i 2015. I 2015 var SONATE del av sluttleveransen fra FFI-prosjektet Sonar og havmiljø, og ytterligere utvikling eller oppdatering av SONATE var ikke planlagt. I 2019 ba Marinen FFI om å oppdatere SONATE med de tilhørende databasene og sonarinstruks. Denne rapporten beskriver 2020-oppdateringen, som er bygget på SONATE ArcReader-versjonen fra 2015. SONATE-databasen er oppdatert med nye data fra Havforskningsinstituttet på utbredelse av marine arter samt nye data fra Fiskeridirektoratet på fiskeriaktivitet og oppdrettsanlegg. Funksjonaliteten i SONATE er forbedret i tråd med ønsker fra brukere i Sjøforsvaret, og vi har anbefalt nye sonarretningslinjer som grunnlag for en oppdatert versjon av Sjøforsvarets prosedyre for bruk av sonar. Denne rapporten oppsummerer funksjonaliteten i SONATE 2020 og det vitenskapelige grunnlaget for den nye sonarprosedyren.
View Meta Data