SONATE 2015 - a decision aid tool to mitigate the impact of sonar operations on marine life

Date Issued
2015-06-04
Keywords
Sonar
Miljøpåvirkning
Fiskeri
Hvaler
Fisker
Project number
2014/02200
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1117
Collection
Rapporter
14-02200.pdf
Size: 6M
Abstract
The Royal Norwegian Navy has five frigates equipped with 1-8 kHz active sonars. Such sonars are potentially harmful to marine life. Naval sonar exercises have been accused of causing whale stranding and habitat exclusion of both fish and marine mammals. More than 10 years of research shows that the environmental impact of sonars are less than first suspected. The effects on fish populations, possible negative impact on fisheries and direct injury on marine mammals are minimal. Use of sonar has on the other hand been shown to lead to behavioural effects for several species of marine mammals. The Royal Norwegian Navy has introduced an Instruction for use of active sonar in Norwegian waters to minimize any negative effects on marine life. The instruction contains guidelines for planning of sonar operations and operational procedures. The instruction is integrated in a decision aid tool – SONATE, developed by FFI for the Norwegian Navy. SONATE is a tool for use during planning and execution of sonar exercises, with the aim to minimize the impact on marine life and the conflicts with activities such as fisheries, fish farming, tourism etc. SONATE combines cartographic information on species distribution, fishing activity and fish farms with the guidelines that define the actions to mitigate environmental impact. The first operational edition of SONATE (1.0) was introduced in 2006, and SONATE 3.2 was released in 2011. This was the last version of SONATE as standalone software programmed in Python. This version of SONATE is now phased out and a new edition introduced, SONATE 2015. SONATE 2015 is introduced in two different versions. SONATE-WMS is based on internet technology, and SONATE-ArcReader is an offline version for use without sufficient internet connection. The motivation to end the initial standalone version of SONATE was partly a request from the Royal Norwegian Navy to collect more tools on a common platform, and also to simplify the process of updating the database. The two new editions of SONATE (WMS and ArcReader) are equivalent and have more or less the same functionality. Both the 2015 versions also support the new Instruction for use of active sonar in Norwegian waters issued in April 2015 for use within the Navy. SONATE 2015 is a final deliverable from the FFI project Sonar and Marine Life. There is no plan for a continuation of this project and this version of SONATE therefore constitute the final handover of SONATE from FFI to the Navy. The geographical information in SONATE needs to be updated regularly. We recommend yearly updates of the species distribution maps from the Institute of Marine Research, and of the fishery and fish farming information from the Directorate of Fisheries. The instruction for use of sonar should also be updated when new knowledge of effects of naval sonars on marine life becomes available.
Det norske forsvaret har fem fregatter i Fridtjof Nansen-klassen som er utstyrt med 1-8 kHz aktive sonarer. Slike sonarer kan være potensielt skadelig for marint liv. Militære sonarøvelser har blitt beskyldt for å være årsaken til massestranding av hvaler, og at fisk og pattedyr forlater området. Resultatene fra mer enn 10 års forskning tilsier at miljøeffektene er mindre enn man først fryktet. Effektene på fiskebestander og mulige negative påvirkninger på fiskeri samt risiko for direkte skade på sjøpattedyr er minimal. Bruk av aktiv sonar har riktignok vært påvist å kunne føre til atferdsmessige endringer hos mange arter av sjøpattedyr. Sjøforsvaret har derfor innført en «Instruks for bruk av aktiv sonar i norske farvann» for å begrense negative effekter på marint liv. Instruksen inneholder føringer for planlegging av sonarøvelser og operative prosedyrer. Instruksen er integrert i et beslutningsstøtteverktøy – SONATE, som er utviklet av FFI for Sjøforsvaret. SONATE er et verktøy for bruk under planlegging og utføring av sonarøvelser, med den hensikt å minimere påvirkningen på marint liv og konflikter med aktiviteter som fiskeri, oppdrettsanlegg, turisme og så videre. SONATE kombinerer kartfestet informasjon om arters utbredelse, fiskeriaktivitet, hvalfangst og oppdrettsanlegg med føringene som definerer hvilke hensyn som bør tas i hvilke områder. Den første operative utgaven av SONATE (1.0) ble lansert i 2006, og i 2011 kom SONATE 3.2. Dette var den siste versjonen i rekken av SONATE som frittstående programvare programmert i Python. Denne utgaven av SONATE fases nå ut i forbindelse med lansering av SONATE 2015. SONATE 2015 lanseres i to ulike versjoner. SONATE-WMS er nettbasert, men for at Forsvaret fortsatt skal ha tilgang på SONATE når de er uten internett-tilgang eller har liten båndbredde, har vi også utviklet en offline-versjon kalt SONATE i ArcReader (2015). Motivasjonen for å gå vekk fra den opprinnelige standalone-løsningen var blant annet at Forsvaret ønsket en utvikling mot å samle flere verktøy på samme plattform samt å forenkle oppdatering av verktøyet. De to nye versjonene av SONATE (WMS og ArcReader) er likeverdige og har stort sett samme funksjonalitet. Begge støtter også den nye instruksen utstedt av Sjef Sjøforsvarets skoler i april 2015 for bruk i Sjøforsvaret. SONATE 2015 er en sluttleveranse i FFI-prosjektet Sonar og Havmiljø. Det er ikke planer om å videreføre dette prosjektet, og denne leveransen innebærer derfor en endelig overlevering av SONATE fra FFI til Sjøforsvaret. Den geografiske informasjonen som ligger i SONATE, må oppdateres regelmessig. Vi anbefaler årlige oppdateringer av utbredelseskart fra Havforskningsinstituttet og tilsvarende oppdatering av informasjon om fiskeriaktivitet og havbruksanlegg fra Fiskeridirektoratet. I tillegg bør retningslinjene for bruk av sonar oppdateres med ny kunnskap om effekter av militære sonarer på havmiljø.
View Meta Data