Sluttrapport for prosjekt Situational Awareness Sensor Systems (SASS)

Date Issued
2013-01-08
Keywords
Trådløs kommunikasjon
Sensorer
Project number
2012/02490
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/967
Collection
Rapporter
12-02490.pdf
Size: 2M
Abstract
FFI-prosjektet SASS har undersøkt potensialet for bruk av lavkost ad hoc trådløse sensor-nettverk innen det norske forsvaret. Intensjonen har vært å bidra til bedre trussel-oppmerksomhet innen både konsentrerte militære operasjoner og innen Heimevernet. Dialog med aktuelle brukere er da viktig. En har utredet eksisterende teknologier og utført praktiske eksperimenter for å få erfaring med anvendelse av teknologien. Denne rapporten sammenfatter dette arbeidet. Vi har sett på energihøsting, skaffet aktuell hardware for eksperimenter samt prøvd programvare for kommunikasjon og datainnsamling fra sensorer. Det er utført praktiske øvelser (CD&E) ved Rena leir der vi demonstrerte deteksjon av fiendtlig inntregning mot en vaktstyrke. Ved FFI ble det demonstrert overvåking av veistrekning for å spore biltrafikk og detektere bilstopp langs veien som kunne indikere en trussel. En hovedkonklusjon fra arbeidet er at teknologien trådløse sensornettverk er moden nok for flere militære anvendelser som oppklaring, arealovervåkning og objektsikring. Det foregår mye forskning innen fagfeltet og de teknologiske utfordringer som er identifisert i prosjektet slik som fysisk størrelse, systemlevetid, sikkerhet og radiorekkevidde, antas å kunne løses innen nær fremtid.
The FFI project SASS has explored potential applications of low cost ad hoc wireless sensor networks within the Norwegian Armed Forces. The intention has been to improve the capacity of threat detection within concentrated military operations as well as within the Home Forces. Interaction with actual end users of such sensor network technology within the Armed Forces has been mandatory. We have examined existing technology and performed practical experiments in order to obtain experience. We have looked into concepts for energy harvesting, developed actual hardware for experiments and tested software for communication and data retrieval from sensors. We have performed practical exercises (CD&E) at the Rena Military Camp demonstrating detection of hostile penetration towards a guard force. Another experiment demonstrated tracking of cars along a road segment at FFI with the objective to detect car stops. This may represent a threat in terms of deploying IED. A main conclusion from the present work is that the technology of wireless sensor networks is mature enough for a range of military applications within for example surveillance and object protection. The technology is an active topic for research and the technical challenges, which are identified within the project, such as physical size of hardware, system lifetime expectancy, security and radio range, is supposed to be solved within near future.
View Meta Data