Sluttrapport for oppdrag 3380: Offentlige anskaffelser, kontraheringsformer og kontraktsmodeller

Date Issued
2010
Keywords
Materiellanskaffelser
Prinsix
Kontrakter
Forsvaret
Project number
2010/0098
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1365
Collection
Rapporter
10-00098.pdf
Size: 303k
Abstract
Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet i og resultatene, fra FFI-oppdrag 3380 – Offentlig anskaffelser, kontraheringsformer og kontraktsmodeller. Oppdragets målsetting har vært å støtte Concept-programmet med å få frem ny kunnskap om tidligfase og gjennomføring av store investeringsprosjekt slik at kunnskapen kan videreformidles på en måte som gjør den praktisk anvendbare for statlige beslutningstakere. Oppdraget har hatt følgende tre delleveranser: 1. En database med data fra 82 av Forsvarets investeringsprosjekter. 2. En rapport om kontrahering i Forsvaret. 3. En artikkel basert på empiriske data fra Forsvaret. Delleveranse 1 ble levert i henhold til avtale når det gjaldt å utvikle en database [2], men leveransen med empiri fra 82 investeringsprosjekt ble bare delvis innfridd. En av hovedårsakene til dette var problemer med å trekke data ut av Forsvarets systemer, siden få av de ønskede dataene var elektronisk tilgjengelig. Delleveranse 2 og 3 ble ivaretatt gjennom henholdsvis Concept-rapport (nr. 16): Kontrahering i prosjekters tidligfase; Forsvarets anskaffelser [3] og masteroppgaven: Realopsjoner i Forsvarets økonomistyring [4].
This report gives an overview of the work done by FFI project 3380 – Offentlig anskaffelser, kontraheringsformer og kontraktsmodeller. The aim of the project has been to support the Concept-programme to develop new knowledge about the early phase and the implementation of large investment projects, and make this knowledge useful for governmental decision-makers. The project has consisted of three part deliveries: 1. A database with data from 82 investment projects from the defence sector. 2. A report about contracting in the defence sector. 3. An article based on empirical data from the defence sector. Part delivery 1 was completed with respect to developing a database, but only partly successful regarding the collection of empirical data. The main reason for this was problems with collecting data from the defence sector due to the fact that much of the relevant data was not electronically available. Part delivery 2 og 3 was completed through respectively attended to by Concept report (nr. 16): Kontrahering i prosjekters tidligfase; Forsvarets anskaffelser [3] and the master thesis: Realopsjoner i Forsvarets økonomistyring [4].
View Meta Data