Skytters eksponering for metaller og avgasser ved skyting med MINIMI 5,56 og blyfri ammunisjon på utendørs skytebaner

Date Issued
2015-08-14
Keywords
Avgasser
Krutt
Tungmetaller
Utslipp
Project number
2015/00933
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1154
Collection
Rapporter
15-00933.pdf
Size: 2M
Abstract
Under en test på Bradalsmyra testsenter 3. juni 2014 ble det målt høye konsentrasjoner av kobber i pustesonen til skytter ved skyting med MINIMI 5,56. For å få et klart bilde av utslippet av metaller fra skyting med MINIMI 5,56 og blyfri ammunisjon (NM229/230 og NM255/263) ble det derfor besluttet å utføre nye utslippsmålinger. Fordi vær- og vindforhold kan ha stor innvirkning på skytteres eksponering for kruttgasser, ble testen utvidet til seks forskjellige dager for å inkludere denne variasjonen. Disse seks testene ble utført på tre forskjellige baner, der temperatur, luftfuktighet og vindretning og -hastighet ble kontinuerlig logget under testene. To forskjellige øvingsmønster for skyting ble benyttet (50 og 300 skudd), og fire skyttere gjennomførte øvingsmønsteret samtidig. Under testene ble det samlet inn prøver for bestemmelser av metaller (Cu, Zn og Pb) i innåndingsluft, og gassene karbonmonoksid (CO), ammoniakk (NH3) og hydrogencyanid (HCN) ble kontinuerlig målt. CO-konsentrasjon i utåndingsluften, som kan relateres til andelen karboksyhemoglobin (COHb) i blodet, ble også målt hos en av skytterne i hver test. Både CO- og kobberkonsentrasjonen viste seg å være høyest rundt skytter når det var vindstille eller svak motvind i forhold til skyteretning. Gjennomsnittskonsentrasjonen av CO rundt skytter i løpet av 15 minutter oversteg ved en skyteserie arbeidsmiljølovens grenseverdi for korttidseksponering (100 ppm, 15 minutter). Ved samme skyteserie (NM229/230, 300 skudd, 8. januar 2015) ble grenseverdien for korttidseksponering av kobber (0,3 mg/m3 , 15 minutter) også overskredet (0,81 mg/m3 ). Den høyeste andelen COHb ble også målt etter denne skyteserien (4,3 %). Dette nivået er lavere enn det en antar vil gi symptomer på CO-forgiftning (10 %). For å unngå eksponering for høye kobberkonsentrasjoner, som i ytterste konsekvens kan forårsake metallfeber, anbefales det at skyting ikke utføres når det er vindstille eller svak motvind. For å unngå eksponering for høye metallkonsentrasjoner i innåndingsluft kan filtermaske også benyttes. Ved andre vind- og værforhold kan alle Forsvarets øvingsmønster med aktuelt våpen benyttes.
During a firing test with MINIMI performed at Bradalsmyra Test Center on 3 June 2014, high concentrations of copper in the gunners breathing zone was detected. To increase our knowledge of the emission from MINIMI when unleaded 5.56 ammunition (NM229/230 and NM255/263) is used, it was decided to conduct additional emission measurements. As weather and wind conditions may have an impact on the gunners’ exposure for gun smoke, the test was repeated six different days to include this variation. These six tests were performed on three different ranges, where temperature, humidity, and wind and speed direction were continuously logged during the test. Two different firearms training programs were used (50 and 300 shots), and four gunners fired the program at the same time. Samples were collected during the tests for measurement of metals (Cu, Zn and Pb) in breathing air, and the gases carbon monoxide (CO), ammonia (NH3), and hydrogen cyanide (HCN) were measured continuously during the test. The CO concentration in exhaled air, which can be related to the level of carboxyhemoglobin (COHb) in the blood, was measured in one of the gunners during each test. Both CO and copper concentration appeared to be highest in the gunners breathing zone at calm air or at slight headwind relative to the firing direction. During one firing test, the 15 minutes average concentration of CO in breathing air exceeded the Norwegian Working Environment Act`s limit (100 ppm, 15 minutes) for short term exposure. During the same firing test (NM229/230, 300 shots, 8 January 2015) the limit for short term exposure of copper (0.3 mg/m3 , 15 minutes) was also exceeded (0.81 mg/m3 ). The highest level of COHb was also measured after this firing test (4.3 %). However, this level is lower than what is assumed will cause symptoms of CO poisoning (10 %). To avoid exposure to high copper concentrations, which may cause metal fume fever, it’s recommended that no firing is allowed when there is calm air or faint headwind. To avoid exposure for high metal concentrations, the gunner can use a disposable respirator. Under other wind and weather conditions than specified, MINIMI can be used with all valid firing training programs for this weapon.
View Meta Data