Semantic wiki - collaboration, semantics & semi-structured knowledge

Date Issued
2010
Keywords
Brukermedvirkning
Wikis
Parallell programmering
Kunnskapsrepresentasjon
Kunnskapsbaserte systemer
Semantisk web
Project number
2010/00496
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2413
Collection
Rapporter
10-00496.pdf
Size: 2M
Abstract
Wikis are collaboration tools and characteristic examples of Web 2.0 utilisation of technology. Users participate to generate content and maintain the quality of information within the wiki. Information is contained in interlinked pages and organised and structured in categories. Semantic wikis add more structure by the use of typed links, typed pages and annotations. Semantic technologies are utilized in order to achieve machinereadability, automatic reasoning, knowledge representation, and information integration. Semantic wikis contain semi-structured knowledge by combining user generated hypertext with the formal world of semantics. User stories from the Zoran Sea Scenario illustrate military applications of semantic wikis. These include ontology making in Communities of Interests, wikis used in distributed planning and information integration and reuse. Some organizational challenges related to planning and user participation, as well as usability and quality aspects, are discussed. The evolutionary and user centric nature of wikis necessitate a new paradigm in information management and control.
Wiki’er er samhandlingsverktøy og karakteristiske eksempler på ny, sosial bruk av teknologi. Brukere deltar og samarbeider om å lage innhold og opprettholde kvalitet på informasjon som finnes i en wiki. Informasjon er lagret i sammenkjedete sider og organisert i kategorier. Semantiske wiki’er har mer struktur i form av klassifiserende lenker og konsepter i tillegg til annotasjoner. Semantiske teknologier tas i bruk for å oppnå maskinlesbarhet, støtte for automatisk resonnering, kunnskapsrepresentasjon og informasjonsintegrasjon. Semantiske wiki’er inneholder semi-strukturert informasjon som resultat av å kombinere brukergenerert hypertekst med formell semantikk. Brukerhistorier fra Zoran Sea-scenariet illustrerer militære bruksområder for semantisk wiki. Blant annet vises ontologi-generering i ’Communities of Interest’, distribuert planlegging ved hjelp av wiki og informasjonsintegrasjon og -gjenbruk. Noen organisatoriske utfordringer, samt bruks- og kvalitetsaspekter, blir diskutert. Den evolusjonære og brukersentriske tilnærmingen ved bruk av wiki nødvendiggjør nye kontroll- og styringsmekanismer med tanke på informasjonsgenerering og informasjonsdeling.
View Meta Data