Selekteres de riktige personene til dagens Forsvar? -beskrivelse av dagens seleksjonsordning til førstegangstjenesten

Author
Teien, Hilde Kristin
Aandstad, Anders
Gulliksrud, Kristine
Kåsin, Jan Ivar
Køber, Petter Kristian
Lereggen, Finn Arne
Rones, Nina
Sagen, Terje
Gjein, Gaute
Garang, Stein
Thorsby, Grete
Lang-Ree, Ole Christian
Eriksen, Christoffer
Voie, Øyvind
Date Issued
2019-09-09
Keywords
Førstegangstjeneste
Allmenn verneplikt
Seleksjon
Project number
19/01738
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2613
Collection
Rapporter
19-01738.pdf
Size: 1M
Abstract
I Norge har vi kjønnsnøytral verneplikt (allmenn verneplikt) som vil si at alle unge menn og kvinner må delta i seleksjonsprosessen til førstegangstjeneste. Førstegangstjenesten er en lovpålagt tjeneste hvor hensikten er å produsere, utvikle og forme sivile ungdommer til soldater, slik at de får rett militær kompetanse. Den todelte seleksjonsordningen skal gi Forsvaret en kvalitetssikring av personellet. I dag er seleksjonsprosessen blitt mer spisset enn tidligere, og kun ca. 10 prosent av hele ungdomskullet blir valgt til å gjennomføre førstegangstjenesten. Når stadig færre vernepliktige velges inn til førstegangstjeneste, blir seleksjonen enda viktigere enn før. Det ble derfor opprettet en arbeidsgruppe for å diskutere og studere dagens seleksjonsordning. Hovedformålet til arbeidsgruppen var å belyse og diskutere områder med forbedringspotensial innenfor dagens seleksjon, for å kunne gi Forsvaret og forsvarssektoren råd og anbefalinger om rekruttering og soldatseleksjon. Dagens ordning gir Forsvaret et svært godt utgangspunkt for best mulig seleksjon til førstegangstjenesten. Det er imidlertid enkelte områder som med fordel kan forbedres. Det er få som jobber med seleksjon til førstegangstjenesten, og fagmyndighetene for de ulike seleksjonsmiljøene bør vurdere hvordan disse seleksjonsmiljøene ivaretas og utvikles slik at de også i framtiden kan støtte Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) på en faglig god måte. Videre bør det komme på plass en bedre rutine for å gjøre dokumentasjonen sporbar, blant annet for å sørge for bedre informasjon om avgjørelser og retningslinjer og sikre en rettferdig seleksjon. Det anbefales at ungdommene får informasjon om Forsvaret langt tidligere i utdanningsløpet, for eksempel i ungdomsskolen, for å stille beredt til sesjon og førstegangstjenesten. Arbeidsgruppen anbefaler dessuten å undersøke om Forsvaret kan tilpasse kriteriene i egenerklæringen slik at personer som har riktig kompetanse selekteres tidlig i prosessen. Det er generelt et behov for mer forskning på bruk av ulike metoder, og det er pekt på at de teoretiske testene bør moderniseres for å sikre at menn og kvinner behandles rettferdig. Videre er det behov for å undersøke fastsetting av kravene til de vernepliktige, om de er for høye eller for lave i forhold til arbeidet som skal utføres. Med bedre arbeidskravsanalyser kunne Forsvaret vært sikrere ved fastsettelse av sine krav. Det er for omfattende å skulle utføre arbeidskravsanalyse av alle stillings- og tjenestetypene i Forsvaret. Et alternativ er å se på kravene til kun de stillingene som har mest kostbar utdanning, eller kun de mer komplekse stillingene. De som gjennomfører dagens verneplikt, er soldater med god helse, men fortsatt faller så mange som ca. 14 prosent fra. Det kan være at dette er et tall som Forsvaret må akseptere og ta høyde for ved innrykk. Alternativt må Forsvaret vurdere om tiltak kan hindre tilpasningsproblemer, skader og tap av motivasjon. Arbeidsgruppen anbefaler at Forsvarets sanitet (FSAN) analyserer tidligere tall, og undersøker nærmere endring av motivasjon i rekruttperioden. Gruppen anbefaler videre at personellet med mest erfaring utdanner de vernepliktige, spesielt under rekruttperioden. Ytterligere forbedringer av seleksjonsprosessen kan bidra til at dagens allerede gode ordning optimaliseres, at frafallet reduseres og at Forsvaret får de best egnede personene i tjenesten.
Norway have gender-neutral conscription (universal conscription), which means that all young men and women are included in the selection process for the compulsory military service. The purpose of the military service is to produce, develop and shape civilian youth into soldiers with the proper military skills. The goal of the two-part selection process is a quality assurance of the Armed Forces personnel. Today, only approximately 10 percent of the entire youth population are selected, and therefore the selection process is even more important than before. A working group was established to study and discuss the present selection process. The main purpose was to elucidate and discuss potential areas of improvement and to give the Norwegian Armed Forces and the defence sector advice and recommendations on recruitment and soldier selection. Although the current selection process works very well, it still has some room for improvement. Only a few people work with selection for the compulsory military service, and the authorities should consider if this is adequate for managing and developing the selection process further. A routine for traceable documentation should be established within the selection system in order to ensure a fair selection and that information on decisions and regulations are distributed. The working group recommends that youth receive information about the Armed Forces at a much earlier stage, maybe as early as in junior high school. The group also recommends an investigation on whether the Armed Forces can improve the criteria in the self-declaration. This can secure personnel with the right competence at an early stage. There is generally a need for more research on the different methods used in the selection process, as well as modernisation of theoretical tests to ensure that men and women are fairly treated. There is a need to examine the conscript requirements. Were they too low or too high? Improved military job requirement analyses could help the Armed Forces optimizing their conscript requirements. One alternative is to carry out analyses for the jobs with the most expensive education only, or the morecomplex positions only. The conscripts carrying out the compulsory military training today are soldiers in good health. Still, approximately 14 percent drop out. Is this something the Armed Forces must accept, or should they consider different measures to prevent adjustment problems, injuries, and loss of motivation? The working group recommends that the Armed Forces’ Joint Medical Services analyses previous data and investigates the changes in motivation during the recruit training school. The group also recommends that the conscripts are educated by experienced personnel, especially during the recruit training. Improvements can contribute to optimize an already good selection process, reduce drop out and ensure that the Norwegian Armed Forces select the most suitable personnel in the service.
View Meta Data