Sannsynligheter og usikkerheter – begrepsavklaring i forbindelse med risikovurderinger

Author
Busmundrud, Odd
Date Issued
2019-01-08
Keywords
Kritiske samfunnsfunksjoner
Risiko
Samfunnssikkerhet
Sikkerhet
Statistikk
Project number
18/02058
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2519
Collection
Rapporter
18-02058.pdf
Size: 1M
Abstract
Sannsynlighet er et viktig begrep i risikovurderinger. Denne rapporten tar for seg grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning og matematisk sannsynlighet, og gir et historisk tilbakeblikk på matematikken som ligger bak. Begreper som kvantitativ og kvalitativ sannsynlighet brukt i forbindelse med risiko blir omtalt. Kvantitativ sannsynlighet betyr at man har tilstrekkelig med data til å utføre numeriske beregninger og komme fram til et numerisk uttrykk for sannsynlighet for at en hendelse kan inntreffe. Kvalitativ sannsynlighet betyr at man ikke har tilstrekkelig med data til å kunne regne seg fram til et numerisk uttrykk for risiko. Man må i slike tilfeller basere seg på kunnskap og skjønn, studere begreper og egenskaper og trekke slutninger ut fra disse elementene. Rapporten tar for seg historiske trekk i utviklingen av sannsynlighetsregning og gir eksempler på hvordan sannsynlighetsregning brukes for å studere ulykker eller naturhendelser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt veiledere om hvordan kvalitative risikovurderinger ved samfunnsrisiko kan gjøres. I rapporten ser vi nærmere på disse veilederne og knytter dette opp til hvordan risiko uttrykkes som produktet av sannsynlighet og konsekvens slik det er vanlig i forsikringsbransjen. Rapporten viser hvordan dette kan gi et grunnlag for å presentere risikovurderinger for brukerne av vurderingene, også ved kvalitative risikovurderinger.
Probability is a basic concept in risk analysis. This report attempts to clarify central concepts involving probability, uncertainty and statistics. Basic probability calculus is described, and a brief history of the development of the mathematics of probability calculus is given. Quantitative and qualitative probability in connection with societal risk analysis is described. Quantitative probability refers to a situation where one has sufficient data to perform numerical calculus to arrive at a probability for an event to happen. Qualitative probability refers to a situation where one lacks sufficient data to perform this calculus. In this case, one has to rely on knowledge and judgement, and study concepts and properties and draw conclusions based on these. The report describes historical features in the development of probability calculus and gives some examples in connection with accidents and natural events. The Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB) has issued guidelines on how to perform analysis of societal risk. Based on these guidelines, this report links the use of qualitative risk analysis to traditional expression of risk as a product of probability and consequence. It is demonstrated how this can give a simplified description of risk to users of the risk analysis.
View Meta Data