Samfunnssikkerhet mot 2030 - utviklingstrekk

Author
Sellevåg, Stig Rune
Brattekås, Kjersti
Bruvoll, Janita Andreassen
Buvar, Paul Magnus Hjertvik
Fardal, Harald
Farsund, Bodil
Fykse, Else-Marie
Gisnås, Hallvar
Hellesø-Knutsen, Kristin
Kirkhorn, Simen
Nystuen, Kjell Olav
Olsen, Richard
Seehuus, Rikke Amilde
Date Issued
2020-02-02
Project number
20/00530
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2678
Collection
Rapporter
20-00530.pdf
Size: 2M
Abstract
Hvordan kommer verden og Norge til å utvikle seg fram mot 2030, og hvordan kan utviklingen påvirke vår samfunnssikkerhet? Denne rapporten belyser forventet utvikling i sikkerhetspolitiske, økonomiske, sosiale, klimamessige og teknologiske forhold gjennom litteraturstudier. Basert på utviklingstrekkene angir rapporten noen mulige trendbrudd og noen eksempler på hvilken betydning en videreføring av dagens trender kan ha for samfunnssikkerheten i Norge. Den sikkerhetspolitiske utviklingen viser en global maktforskyvning til ikke-statlige aktører og framvoksende stormakter. Virkemiddelbruken i konflikter har endret seg, og det er en fare for at allianser som Nato og større organisasjoner kan få mindre betydning framover. Stormaktsrivalisering, utvikling av sammensatt virkemiddelbruk og samholdet i allianser vil påvirke Norge. Sosialt preges befolkningsutviklingen av vekst, urbanisering og aldring. Samtidig forventes fortsatt høy migrasjon. Andre utviklingstrekk er motreaksjoner mot globalisering og at sosiale spenninger kan øke. Økonomisk er det forventet en global vekst som gradvis vil gå saktere, men med betydelige skjevheter til fordel for stormakter og framvoksende makter. Det forventes ytterligere press på ressurser som energi, mat og vann. Økt proteksjonisme og regionalisering kan føre til økonomisk stagnasjon og tilbakegang. En raskere overgang til grønn økonomi kan ikke utelukkes. Klimaendringer forventes å få konsekvenser i flere tiår framover. Antatte konsekvenser for Norge er et varmere og våtere klima, og endring i ressurstilgangen fra andre land. Konsekvenser av klimaendringer for konfliktutvikling globalt og for samfunn og økonomi i Norge er usikre, men det antas at følgeeffekter vil kunne påvirke norsk økonomi og samfunn. Teknologiutvikling er en sentral endringsdriver i samfunnet. I denne rapporten er følgende teknologiske megatrender beskrevet: kommunikasjonsteknologi (5G), informasjonsteknologi og skybaserte tjenester, kunstig intelligens og stordata, tingenes internett, robotisering og autonome systemer, romteknologi og rombaserte tjenester, kvanteteknologier og syntetisk biologi. Felles for disse er at de gir både muligheter og utfordringer for samfunnssikkerheten. Digital transformasjon, elektrifisering og utvikling av det såkalte smartsamfunnet vil fortsette å forme samfunnet i tiden framover. Rapporten har også vurdert noen mulige trendbrudd som kan påvirke samfunnssikkerhetsarbeidet på en dypere og mer gjennomgripende måte. Rapporten beskriver tre alternative utviklingsløp: «global stagnasjon og opprør», «det grønne skiftet går raskere» og «dyp digital transformasjon av samfunnet». Utviklingsløpene er ikke gjensidig utelukkende eller uttømmende. Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer komplekse og gjensidig avhengige av hverandre. Dette krever evne til helhetlig samfunnsplanlegging, tverrsektorielt sikkerhetsarbeid og nytenkning. Den framtidige utviklingen må derfor møtes på en kunnskapsbasert og helhetlig måte.
What does the future hold for the world and Norway towards 2030? And how may the development affect our societal security? This report seeks to answer these pertinent questions on the basis of a literature review of expected developments within security policy, demography, economy, climate and technology. Thereafter, characteristic benefits and challenges for societal security by use of examples are pinpointed. In the societal dimension, there is a global transition of power to non-state actors and emerging power states. The means of conflict have morphed into more “hybrid” forms than traditional state war, and there is a possibility that the influence of alliances like NATO will wane. The world population increases, becomes older and more urbanised, particularly in the West. Social tensions can further decrease the influence of alliances. Financial growth is also expected, but slower and with disparities between states. Environmentally, demand for resources such as energy, food and water is expected to increase. A swifter transition than expected to a “green economy” cannot be ruled out. Consequences of climate change are expected for several decades to come. Even though the direct consequences for Norway are challenging to determine, more humid and warmer conditions are expected. Furthermore, consequences in other countries could also affect Norway, with issues such as climate refugees and more competition for import goods. Technology is a central driving force in society. The following technological megatrends have been reviewed: Communication technology (5G), information technology and cloud computing, artificial intelligence and big data, the Internet of Things, robotics and autonomous systems, space technology and space-based services, quantum technologies and synthetic biology. Common for these technologies is that they pose both benefits and challenges for societal security. Digital transformation, electrification and the development of the so-called “smart society” will continue to shape our society. This study also outlines some possible discontinuities, or alternative futures, that could significantly affect societal security. The alternatives are “global stagnation and insurrection”, “rapid transition to green economy”, and “deep digital transformation in society”. These are not mutually exclusive or exhaustive but can be used as tools to describe future planning options. Lastly, critical infrastructures are continually becoming more complex and interconnected. This requires novel approaches to societal security and enhanced ability to plan across sectors. The future endeavours for societal security therefore need to be comprehensive and based on scientific knowledge in the times to come.
View Meta Data