Recommended application areas for semantic technologies

Date Issued
2010
Keywords
Semantisk web
Ontologi
Kunnskapsrepresentasjon
Kunnskapsbaserte systemer
Tjenesteorientert arkitektur
Project number
2010/00015
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2394
Collection
Rapporter
10-00015.pdf
Size: 1M
Abstract
This report describes the final results from the FFI-project Semantini (Semantic Services in the Information Infrastructure). The project has explored semantic technologies in the context of their potential to add value to the information infrastructure, which in turn is a major enabler for networkbased defence. Semantic technologies are information technologies that utilise the meaning (semantics) of the information in a domain of interest in order to contribute to more intelligent, adaptive, and flexible software solutions. In the report, four subjects considered to be of special interest for the usage of semantic technologies in the military domain are covered in more detail: Reasoning and Rules, which covers the capability of automatically inferring information on the basis of formal models, Semantic Web Services, where shortcomings of Web Services, a common way of implementing service-oriented architectures, is mitigated by semantic technologies, Information Integration, where the potential of semantic technologies regarding integrating information from heterogeneous information sources is explored, and Distributed Information, where the handling of information on the World Wide Web is related to the expected need to handle distributed information in the information infrastructure. Additionally, three experiments focusing on promising military use of semantic technologies are presented: One experiment regarding information analysis, and two experiments concerning the use of semantic technologies to add features to Web Services. As a conclusion of the report, Semantini points to the following application areas as interesting with regards to future use of semantic technologies in the information infrastructure: decision support systems, including intelligence analysis solutions information integration solutions service infrastructures The value of semantic technologies lies partly in their expected future widespread use. From a larger user community will hopefully follow powerful tools and methods of industrial strength. From the perspective of the Norwegian Armed Forces, insightful awareness and consistent skill-building is a recommendable approach to semantic technologies.
Denne rapporten beskriver sluttresultatene fra FFI-prosjektet Semantini (Semantiske tjenester i INI). Prosjektet har utforsket semantiske teknologier og potensialet disse teknologiene har til å bidra i informasjonsinfrastrukturen (INI). INI er en viktig muliggjører for nettverksbasert forsvar (NBF). Semantiske teknologier er informasjonsteknologier som gjør nytte av meningen (semantikken) i informasjonen i et domene for å bidra til mer intelligente, tilpasningsdyktige og fleksible softwareløsninger. Rapporten går nærmere inn på fire emner som antas å være spesielt interessante med tanke på bruk av semantiske teknologier i det militære domenet: Resonnering og regler, som dekker egenskapene ved semantiske teknologier som gjør at man kan utlede informasjon på grunnlag av formelle modeller, Semantiske webtjenester, der svakheter ved webtjenester, en vanlig måte å implementere tjenesteorienterte arkitekturer på, utbedres ved hjelp av semantiske teknologier, Informasjonsintegrasjon, der bruk av semantiske teknologier for å integrere informasjon fra heterogene informasjonskilder utforskes og Distribuert informasjon, der informasjonshåndteringen på World Wide Web settes i sammengeng med det forventede behovet av å håndtere distribuert informasjon i INI. I tillegg presenteres tre eksperimenter som fokuserte på militær bruk av semantiske teknologier: Ett eksperiment med tema informasjonsanalyse og to eksperimenter der semantiske teknologier brukes til å forbedre webtjenester. Som konklusjon på rapporten, peker Semantini på tre interessante framtidige bruksområder for semantiske teknologier i INI: beslutningsstøtte, inkludert etterretning og analyse informasjonsintegrasjonsløsninger tjenesteinfrastrukturer Verdien av semantiske teknologier ligger delvis i at de forventes å få en utstrakt utbredelse i fremtiden. Med et stort antall brukere, vil det forhåpentligvis bli utviklet gode verktøy og metoder. Sett ut fra Forsvarets perspektiv, vil vi anbefale å vise oppmerksomhet og sørge for innsikt i dette fagområdet. Det er også viktig å sikre kompetansebygging for å kunne utnytte de fremtidige mulighetene som ligger i semantiske teknologier.
View Meta Data