Realkostnadsvekst i Forsvaret - betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Date Issued
2012-03-01
Keywords
Enhetskostnadsvekst
Langtidsplanlegging
Project number
2011/02404
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1331
Collection
Rapporter
2011 - 02404.pdf
Size: 325k
Abstract
FFI har gjennom mange år studert fenomenet enhetskostnadsvekst (EKV) og dets betydning for Forsvarets langtidsplanlegging. Disse analysene kan deles inn i henholdsvis kvantitative analyser, med fokus på historisk utvikling, og teoretiske studier med fokus rettet mot bedre forståelse av fenomenet EKV. Gjennom prosjektet Realkostnadsvekst i offentlig sektor (ROS) har fokus vært rettet mot den teoretiske forståelsen av grunnlaget for kostnadsvekst i offentlig sektor og Forsvaret. I Gulichsen et al. (2010) ble et teoretisk rammeverk for realkostnadsvekst, basert på standard vekstteori, etablert. Det ble i rammeverket forutsatt såkalt Cobb-Douglas-teknologi i produksjonen av forsvarsgoder. Dette innebærer at vi antar at Forsvaret relativt enkelt kan erstatte innsatsfaktorer ettersom de blir dyrere, for å minimere kostnadene. Dette kalles substitusjon. I denne rapporten løses denne forutsetningen opp og rammeverket utvides til også å ta høyde for situasjoner med lavere substitusjonselastisitet mellom innsatsfaktorene. Rammeverket som etableres i denne rapporten tydeliggjør betydningen substitusjonselastisiteten har på realkostnadsveksten knyttet til produksjon av en vare eller tjeneste. Videre benyttes det utvidede rammeverket til å synliggjøre viktigheten av å ta hensyn til substitusjonsproblematikk i Forsvarets langtidsplanlegging. Beslutninger som påvirker Forsvarets evne til substitusjon mellom innsatsfaktorer vil kunne føre til en endret realkostnadsvekst i sektoren, alt annet like. Realkostnadsveksten, definert som vekst i kostnad per enhet output, vil ikke i like stor grad bli kompensert som enhetskostnadsveksten, som beskriver vekst i kostnader per enhet innsatsfaktor.
FFI has over a long time period studied unit cost escalation (UCE) and its implications for long term defence planning within the Armed Forces. The studies can be divided into quantitative analyses and theoretical studies. The quantitative analyses have focused on documenting the historical development of the UCE factors whereas the theoretical studies have been directed towards establishing a better understanding of the phenomenon as such. Through the project Real term cost growth in the public sector (ROS) the focus has been on the theoretical understanding of and the basis for cost growth in the public sector. In Gulichsen et al. (2010) a theoretical framework for real term cost growth was established based on standard growth theory. A fundamental assumption in this framework was the use of Cobb-Douglas technology in the production of defence goods. This means that we assume that the defence sector relatively easy can replace more expensive input factors in order to minimize the cots. This is termed substitution. In this report that assumption is removed in order to expand the framework, to include situations with a lower substitution elasticity. The framework established in this report illustrates the importance of substitution elasticity on the real term cost growth connected with the production of defence goods. Furthermore the extended framework is used to make clear the importance of considering substitution elasticity issues in the long term defence planning. Decisions that affect the Armed Forces ability to substitute between input factors could affect real term cost growth. Real term cost growth, defined as cost growth per unit of output, will not be compensated to the same degree as the unit cost escalation, which measures the cost growth per unit of input.
View Meta Data