Rammeverk for framdriftsvurderinger knyttet til norsk støtte i Faryab-provinsen i Afghanistan

Date Issued
2011-01-14
Keywords
Operasjonsanalyse
Afghanistan
Analyseverktøy
Project number
2010/02519
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2425
Collection
Rapporter
10-02519.pdf
Size: 3M
Abstract
Denne rapporten presenterer utviklingen av et rammeverk for å måle utviklingen i samfunn der det internasjonale samfunn intervenerer. Arbeidet er rettet inn mot å studere Faryab i Afghanistan fordi det er her Norge har sitt største internasjonale bidrag, og også ansvar for å utvikle distriktet som leder av PRT-et (Provincial Reconstruction Team) i Maimana. Arbeidet har tatt utgangspunkt i den norske Faryab-strategien som er gitt ut av Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Denne strategien fastslår at det er de afghanske behovene som skal være styrende for vår støtte til den afghanske regjering og at Norge vil sette inn sine ressurser for å hjelpe afghanerne med å nå sine mål som er beskrevet i Afghan National Development Strategy (ANDS). Ved å studere og tolke disse to dokumentene har det blitt utviklet et rammeverk for å kunne måle utvikling i Faryab. Dette rammeverket beskriver et hierarki, der vi har benyttet / vært inspirert av OEDC DACs begrepsapparat for å beskrive metodikken og nivåene. Det øverste nivået består av tre operasjonslinjer: Sikkerhet, styresett og utvikling (security, governance and development), noe som også benyttes av NATO og gjør det enklere å kommunisere resultater til det militære domenet. Under disse operasjonslinjene finner vi en rekke pilarer og sektorer som er videre delt inn i outcomes. Disse outcomes forsøkes målt ved én eller flere indikatorer. Utformingen av outcomes og indikatorer ses også i sammenheng med datainnsamling og analyse. Det finnes mange potensielle datakilder som kan benyttes for å belyse utviklingen i Faryab, men mange potensielle outcomes og indikatorer har også blitt utelatt fra dette rammeverket på grunn av vanskeligheter med å skaffe relevante data. En rekke av indikatorene kan måles ved å vite hva befolkningen mener. Meningsmålinger vil derfor være den primære datakilden for mange av indikatorene som presenteres i denne rapporten.
This report suggests a framework for assessments of progress in a society where the international community intervenes. The main emphasis is on the Faryab province in Afghanistan as Norway has a particular responsibility in this province being the lead nation for the Provincial Reconstruction Team located in the town of Maimana. In order to identify main objectives our starting point has been the strategy developed on departmental level in Norway in order to guide the Norwegian effort. This strategy puts an emphasis on Afghan needs and points towards fulfillment of the Afghan’s own goals as described in the Afghan National Development Strategy (ANDS). Through analysis and interpretation of these two documents a framework for progress assessments in Faryab has been developed. This framework describes a hierarchy, where we have tried to follow terminology developed by OEDC DAC in order to describe and present the levels in the hierarchy and associated methodological issues. The top level consists of three lines of operation: security, governance and development, which are also used by NATO and as such makes results easy to communicate also within the military domain. Below these lines of operation we find pillars and/or sectors, which are supported by different outcomes. A set of indicators is presented in order to provide measurements for the outcomes. Several indicators are based on public perception. As such, opinion polls are the primary source of data for many of the indicators presented in this report.
View Meta Data