RADIKALISERING – En studie av mobilisering, forebygging og rehabilitering

Author
Sandrup, Therese
Weiss, Nerina
Skiple, Alida
Hofoss, Espen
Date Issued
2018-09-14
Keywords
TermsetEmneord::Radikalisering
TermsetEmneord::Samfunnssikkerhet
Project number
18/01591
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2225
Collection
Rapporter
18-01591.pdf
Size: 2M
Abstract
Å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Vold som virkemiddel for å fremme politiske, ideologiske eller religiøse mål bryter med grunnleggende verdier. Det truer den enkeltes og samfunnets sikkerhet. Terrorangrep, som i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 og mot Bataclan-teateret og flere andre steder i Paris 13. november 2015, er eksempler på hvordan voldelig ekstremisme kan ramme oss. Innsatsen for å bekjempe og forebygge voldelig ekstremisme skjer på mange måter. Store ressurser er satt inn for å bedre beredskap og krisehåndtering. Sikkerhetstjenester har blitt stadig flinkere til å avverge planlagte terrorangrep, og terrorutsatte mål har fått økt sikring. I tillegg er det et viktig mål å forebygge rekrutteringen til voldelig ekstremisme, det vil si å forhindre at personer begynner å akseptere og rettferdiggjøre vold som politisk, ideologisk eller religiøst middel. I handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme skriver regjeringen at: «Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker». Sentrale spørsmål er da: Hva kjennetegner personer i risikosonen? Hvem kan identifisere disse personene, og hvordan gjør man det? Hvilke tiltak virker? Hvordan oppfatter de identifiserte personene dette? Et generelt dilemma ved all forebygging er å vurdere effekten av tiltak. Er det tiltakene i seg selv som virker, eller er det andre forhold som gjør at det man ønsker å forbygge ikke inntreffer? Denne rapporten presenterer resultater fra forskningsprosjektet «Radiskan» om forebygging av radikalisering i Norge, Danmark og Sverige. Formålet er å frembringe kunnskap om hvordan tiltak mot radikalisering iverksettes, og hvordan tiltak mot radikalisering oppleves. Det er lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som følger opp handlingsplanene og omsetter dem til konkrete tiltak. Prosjektet har undersøkt hvordan dette skjer gjennom etnografiske studier, samtaler og intervjuer med involverte aktører. Forskningen er viktig for å fylle kunnskapshull for videre utvikling av politikk og praktisk rettede tiltak. Kunnskap og erfaringer er høstet med forskningens systematiske metoder, analyser, dokumentasjon og kvalitetssikring for å unngå forutinntatte meninger, synsing og fordommer. Radiskan er en del av FFIs forskningsprogram «Beskyttelse av samfunnet (BAS)». BAS inngår sammen med blant annet TERRA-prosjektene i FFIs langsiktige forskningsinnsats på samfunnsikkerhet og terrorisme. BAS’ overordnede mål er å bidra til kunnskapsoppbygging og støtte til norske myndigheters arbeid innen forebygging, tverrsektoriell beredskap og krisehåndtering for alvorlige nasjonale kriser og handlinger som truer samfunnets sikkerhet.
View Meta Data