Pensjonskostnader i forsvarssektoren - overslagsberegninger av "usynlige" kostnader for forsvarssektorens personell

Date Issued
2016-01-17
Keywords
Personell
Kostnadsberegning
Kostnadsanalyse
Project number
15/01785
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1195
Collection
Rapporter
15-01785.pdf
Size: 4M
Abstract
Forsvarssektorens pensjonskostnader bæres i dag langt på vei av folketrygden og av Statens pensjonskasse, uten at Forsvarsdepartementet behøver å betale. I forbindelse med en kommende revisjon av pensjonssystemet i offentlig sektor kan dette komme til å endres. En av de viktigste endringene for forsvarssektoren er at særaldersgrenser kan bli avskaffet som generell regel. Dersom forsvarssektoren ønsker å fortsette med særaldersgrenser betyr det med andre ord at Forsvarsdepartementet kan komme til å måtte betale særalderspensjonen selv. I denne rapporten gjør vi beregninger som viser at den årlige kostnaden for særalderspensjon til militært tilsatte i forsvarssektoren i perioden 2019–2050 i snitt vil være cirka 490 millioner kroner. Regjeringen Solberg ønsker et likere pensjonssystem i offentlig og privat sektor. Dette kan bety en tjenestepensjonsordning som vil ligne mer en innskuddsbasert ordning. Vårt anslag på verdien av årlige innskudd er 350 millioner kroner utover det pensjonsinnskuddet som betales av den enkelte ansatte. Imidlertid ser vi ikke for oss at forsvarssektoren selv må betale dette, i alle fall ikke uten at midlene omfordeles fra Statens pensjonskasse. Vi gjør også anslag på totale pensjonskostnader gitt omlegging av pensjonssystemet i offentlig sektor til et system som ligner det i privat sektor, inkludert en ny ordning for avtalefestet pensjon og en videreføring av folketrygden. Gitt en del forutsetninger anslår vi den årlige pensjonskostnaden for forsvarssektoren til 3,2 milliarder kroner for offentlig tjenestepensjon, folketrygd og avtalefestet pensjon. Justert for skatter og avgifter som allerede betales i dag, som trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, anslår vi en årlig merkostnad på cirka 1,5 milliarder kroner for forsvarssektorens personell. For forsvarssektoren ser vi særalderspensjonens kostnad på cirka 490 millioner kroner som den umiddelbart viktigste å utrede videre. Dette fordi denne kostnaden kan komme til å belastes sektorens egne regnskaper uten at det nødvendigvis følger med midler.
Pension costs in the Norwegian public sector are currently borne by the National insurance scheme (folketrygden) and the Norwegian Public Service Pension Fund (Statens pensjonskasse), a central government agency. The Norwegian Ministry of Defence therefore does not fully account for its pension costs. An on-going review is considering changes to parts of the Norwegian pension system. A main point of discussion is whether to abolish a system of early retirement for selected groups, including commissioned officers. If the Ministry of Defence wishes to retain a system of selected early retirement, they could face a possibility of having to finance it themselves. In this report, we calculate the average annual cost for military selected early retirement of 490 million Norwegian kroner for the period 2019–2050. The Norwegian government further wishes to reduce differences between the private and public sector pension regimes. This could mean a public sector occupational pension scheme more similar to the defined contribution type of the private sector. Our estimate of the annual contribution if the Ministry of Defence would have to fund pensions themselves, is 350 million Norwegian kroner beyond the contribution paid by the employees themselves. However, we do not consider it a viable option to transfer these pension liabilities from the Norwegian Public Service Pension Fund to the Ministry of Defence without also transferring funds. We also calculate total pension costs if the entire pension system was to be altered into a system where the Ministry of Defence paid annual contributions to the National insurance scheme and contractual pensions. Given certain assumptions, we estimate the total cost of National insurance scheme, contractual pension and the public sector occupational pension scheme at 3,2 billion Norwegian kroner annually. Adjusted for pension related taxes already paid, we conclude with a net estimate of 1,5 billion Norwegian kroner annually. For the Ministry of Defence, we consider the selected early retirement system, of 490 million Norwegian kroner annually, the most important to study further, as there is a real possibility of these costs being transferred from the Norwegian Public Service Pension Fund, though not necessarily the funds being transferred.
View Meta Data