Overvåkning av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater for 2014

Date Issued
2016-02-02
Keywords
Overvåking
Tungmetaller
Ammunisjon
Destruksjon
Lærdal
Project number
2015/01659
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1159
Collection
Rapporter
15-01659.pdf
Size: 6M
Abstract
I Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger et demoleringsfelt, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden dette vært benyttet av Forsvaret. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området, ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkningen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til demoleringsfeltet i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjonen av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. FFI anbefalte i 2008 at også dette området inkluderes i en årlig prøvetaking tilsvarende det som foretas i Øyradalen. Resultater fra prøver tatt i 2014 fra både Øyradalen og Tønjumdalen er presentert i denne rapporten. Konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen er forhøyet. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av kobber var på 1080 mg/kg. Denne konsentrasjonen er noe høyere enn det som har blitt observert tidligere år, men dette skyldes en enkeltprøve som sannsynligvis inneholder kobberfragmenter. Det var også et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var på bakgrunnsnivå. Konsentrasjonen av andre metaller enn kobber i demoleringsfeltet har ikke endret seg vesentlig i løpet av det siste året. Konsentrasjonen av de målte metallene ligger innenfor de krav som myndighetene har satt til friluftsområder. På grunn av et forhøyet nivå av kobber i demoleringsområdet, egner ikke området seg for beitedyr. I Nivla var konsentrasjonen av kobber over den økologiske grenseverdien ved to prøvepunkter, mens konsentrasjonen av bly oversteg grenseverdien i Vanndirektivet ved ett prøvepunkt. Fordi forurensingen er svært lokal, anses det som lite sannsynlig at kobbernivået i Nivla har effekt på vannlevende organismer, men det kan ikke utelukkes. I Tønjumdalen ble det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjonsanlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var tilsvarende det som naturlig kan forventes i området. Det har ikke vært noen vesentlig endring av blykonsentrasjonen i grunnen rundt destruksjonsanlegget det siste året. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget vil ikke utgjøre noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Nivået av metaller i Kuvella var under det en vil forvente skal gi effekter på vannlevende organismer eller utgjøre en helserisiko.
In Øyradalen southeast of Lærdal center, the Norwegian Defence has a demolition facility, where munitions are demolished by open air detonation. This area was established in 1976, and has since been used by the Norwegian Defence. From 1991 until today, soil samples from Øyradalen have been analyzed to monitor the concentration of heavy metals. In 2008, an evaluation of the results from this monitoring was carried out by the Norwegian Defense Research Establishment (FFI), and some adjustments of the monitoring program were recommended. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant is localized in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. The contamination in this area has not been regularly monitored. In 2008 FFI recommended that this area should be included in the monitoring program. This report presents results from the monitoring of the munitions related contamination in Øyradalen and Tønjumdalen in 2014. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen were higher than normal for this area. The mean concentration of copper in the demolition area was 1080 mg/kg. This concentration was somewhat higher than the concentration observed in previous years. This was probably due to a high copper concentration in a single sample containing copper fragments. Zinc and lead levels were also above background levels, while the concentrations of other heavy metals were equivalent to background levels. Metal concentration in the demolition area, other than for copper, had not changed significantly during the last year and the contamination level in Øyradalen was within the national limits for recreation areas. Due to high copper concentrations, the demolition area is not suitable for grazing animals. In the river Nivla, the concentration of copper in two sampling points were above the ecotoxicological screening level, which means that copper can have some influence on the life of organisms in the river. The copper contamination was local and the risk of effects on aquatic organisms is therefore low, but cannot be ruled out. The concentrations of lead observed near the destruction facility in Tønjumdalen were above background levels, while the concentrations of other heavy metals were comparable with the background levels. There has been no significant change in the lead concentration around the destruction facility during the last year. In Tønjumdalen, the contamination level was within the national limits for recreational areas and there is no associated risk for grazing animals. The content of munitions related metals in Kuvella in Tønjumdalen were below effect levels for aquatic organisms, and below drinking water standards.
View Meta Data