Oversettelse, verifikasjon og prioritering av informasjon - analyse av noen sentrale trekk ved kommunikasjon og samhandling i Multinett II

Date Issued
2009
Keywords
Militære operasjoner
Kommunikasjon
Nettverksbasert forsvar
Project number
2009/00362
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2272
Collection
Rapporter
09-00362.pdf
Size: 217k
Abstract
Denne rapporten analyserer menneskelig samhandling under Multinett II (MN II) med bakgrunn i problemstillingen: Hva hemmer og fremmer kommunikasjon og samhandling under planlegging og gjennomføring av militære operasjoner? MN II var en serie med eksperimenter gjennomført i uke 42 2008 på Ørlandet, med primært fokus på å teste tekniske mekanismer for utveksling av informasjon mellom forsvarsgrener. Vi fokuserte på hvilke kommunikasjonsprosesser som gjør seg gjeldende i samhandling mellom avdelinger og forsvarsgrener, og ikke på den tekniske sammenkoblingen. Vi benyttet en kvalitativ induktiv metode for å belyse dette forholdet. Det er gjort relativt lite empirisk arbeid innenfor feltet samarbeid mellom forsvarsgrener og avdelinger tidligere, og det er behov for mer generelt å øke innsikten i hva som karakteriserer kommunikasjonsprosesser innenfor militære kontekster for samhandling. Vi bygde derfor forståelse for dette forholdet gjennom feltarbeid under øvelsen. Det var tre aspekter ved kommunikasjon og samhandling som viste seg å være spesielt viktig under MN II: oversettelse, verifikasjon av informasjon og prioritering av informasjon. Disse prosessene dreide seg om å gjøre andres informasjon relevant, sikker og nyttig i eget arbeid. Prosessene dannet grunnlag for samarbeid mellom avdelinger og forsvarsgrener, og beskriver således hva som kan fremme samhandling. Samtidig sier disse prosessene noe om hva som kan hemme samhandling: forskjeller i språk og prosedyrer, og i noen tilfeller liten kjennskap til den nye teknologien som ble introdusert under MN II. Kunnskap og ferdigheter i de ulike kommunikasjonsprosessene kan medvirke til å fremme kommunikasjon og samhandling. Oversettelsesprosesser synes å være essensielle for å skape forståelse mellom avdelinger og forsvarsgrener, men er i enkelte tilfeller tidkrevende og ressurskrevende underveis i planlegging og gjennomføring av operasjoner. Mulighet for å tilegne seg forståelse for egne og andre avdelinger, og forsvarsgreners begreper og prosedyrer før operasjoner, kan derfor være nødvendig i enda større grad. Utfordringer med hensyn til manglende tillit til digital kartinformasjon gjør at det synes å være et fortsatt behov for muligheter for å bekrefte informasjon gjennom tale. Diskusjoner omkring hvordan man gjør prioritering av informasjon synes å være av stor viktighet i en situasjon der informasjonstilfanget øker. En for restriktiv prioritering kan være kontraproduktiv.
This report analyzes human interaction during Multinett II (MN II) on the basis of the research question: What hampers and facilitates communication and interaction during planning and conduct of military operations? MN II was a series of experiments carried out in week 42 2008 at Ørlandet, with the primary focus of testing technical mechanisms for the exchange of information between services. We focused on which communication processes are significant in interaction among units and services, and not on the technical connectivity as such. We used a qualitative inductive method to shed light on this theme. Relatively little empirical work is done on cooperation between services and units earlier, and there is a need to enhance the knowledge of what characterizes communication processes within a military context. We built our understanding through a field work during the exercise. Three aspects of communication and interaction seemed to be especially important during MN II: translation, verification and prioritization of information. These processes concerned making others information relevant, secure and useful in ones own work. The processes made a foundation for cooperation, between units and services, and thus describe what may support interaction. These processes also shed light on what may hamper interaction: differences in terminology and procedures, and occasionally unfamiliarity with the technology introduced in MN II. Knowledge and skills in the different communication processes may develop interaction also in other contexts. Translation processes seems to be particularly important to create shared understanding among units and services, but is time consuming and resource demanding during planning and conduct of operations. An enhanced possibility to gain understanding of ones own and other units and services concepts and procedures before operations can be necessary. Challenges posed by map interfaces, suggests that voice is still important to confirm information. Discussing how to prioritize information, seem still to be of great importance in a situation were the amount of information available increases. A too restrictive prioritization may be counterproductive.
View Meta Data