Oseanografiske variasjoner i testområde for KNM Fridtjof Nansens akseptansetester, mars 2007

Date Issued
2007
Keywords
Havlære
Temperatur
Lyd - Forplantning i sjøvann
Saltholdighet
Project number
2007/01313
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2037
Collection
Rapporter
07-01313.pdf
Size: 633k
Abstract
Forsvaret skal anskaffe fem nye fregatter med avansert sonarsystem. Systemet består av både skrogmontert sonar og tauet antenne. I denne forbindelse skal det gjennomføres en Sea Acceptance Test 2 (SAT2) for begge sonarene. Testene skal gjennomføres i Nordsjøen vest av Bergen, og testområdet er valgt på bakgrunn av topografien i området. Under SAT2 er det viktig å ha kontroll på de ulike miljøparametrene, blant annet lydhastigheten. Det er viktig at lydhastigheten varierer så lite som mulig både i tid og rom når testene gjennomføres. Derfor er det viktig å gjøre grundige lydhastighetsmålinger i området både i forkant og under selve testene. Det ble gjennomført en målekampanje i det aktuelle testområdet vest av Bergen 2-4 mars 2007. Planen var at SAT2 skulle gjennomføres de påfølgende dagene, men testene ble utsatt. Målet for målekampanjen var å kartlegge oseanografien i området og på bakgrunn av det gi råd om hvor i området testene burde gjennomføres og om hvilke oseanografiske variasjoner en kunne forvente. Resultatet fra målingene viste at variasjonene i området er betydelige og at endringer skjer raskt, og at det kan bli en utfordring å finne stabile oseanografiske områder. Samtidig viste målemetodene en brukte at man er i stand til å dekke et stort område på relativ kort tid og samtidig beholde en høy oppløsning på dataene. Til slutt i rapporten er det også sett kort på hvordan slike variasjoner påvirker lydutbredelsen ved bruk av Lybin.
The Norwegian Defense is procuring five new frigates with an advanced sonar system. The frigates are equipped with a hull mounted sonar and a towed array. In connection with the procurement a Sea Acceptance Test 2 (SAT2) will take place. The test area is located in the North Sea west of Bergen, and is chosen because of the topography in that area. During SAT2 it is important to know the different environmental parameters, such as sound speed. The sound speed should vary as little as possible in time and space when the tests are in progress. Therefore it is necessary to measure the sound speed in the test area previous to and during SAT2. A survey was carried out in the test area outside Bergen 2-4 March 2007. SAT2 was going to take place the following days, but the tests where postponed. The aim of the survey was to map the oceanography in the area and based on that information give advice were the tests should take place and what kind oceanographic variations could be expected. We observed that the oceanographic variations are considerable and it changes relatively rapidly, and it could be a challenge to locate stable oceanographic areas. The measuring methods made us cover a large area in a relatively short time period, but at the same time keep a high data resolution. We also had a quick look on how such variations affect the transmission of sound by using Lybin.
View Meta Data