Økonomisk usikkerhetsanalyse i levetidsperspektivet - metode til bruk i spesielle forsvarsinvesteringer

Date Issued
2014-12-16
Keywords
Levetid - kostnader
Investeringer
Statistikk
Project number
2014/00525
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1034
Collection
Rapporter
14-00525.pdf
Size: 1M
Abstract
For Forsvaret er økonomisk usikkerhetsanalyse et verktøy for å fastsette prosjekters styringsrammer og usikkerhetsavsetning, og i tillegg et viktig verktøy for håndtering av risiko. I så henseende kan prosessen med å utarbeide prosjektusikkerhet være vel så viktig som den tekniske beregningsmodellen man benytter i usikkerhetsanalysen. FFI har gjennom lengre tid bistått Forsvaret i å utarbeide økonomiske usikkerhetsanalyser i forbindelse med anskaffelsesprosesser, og har derigjennom erfaring med bruk av ulike metoder og modelltilnærminger. Denne rapporten anbefaler en forenklet deterministisk metode for å beregne økonomisk usikkerhetsanalyse. Denne metoden passer inn i modellen for levetidskostnader for et våpensystem, og kan brukes gjennom hele prosjektets levetid. Modellen er et supplement til Forsvarets etablerte metoder, og kan være egnet særlig i store og sammensatte prosjekter. Forsvarets anskaffelsesprosjekter er på mange måter av spesiell karakter ved eksempelvis kun å ha kostnadsside, høy prisusikkerhet, stor kompleksitet og lang varighet. Rapporten har sitt utspring i Kampflyprogrammet, hvor disse utfordringene gjør seg gjeldende. Metoden som er beskrevet i denne rapporten tar utgangspunkt nettopp i disse utfordringene, og anbefalingene vil derfor først og fremst gjelde for bruk på Kampflyprogrammet og andre spesielle forsvarsanskaffelser med de samme utfordringene, men den kan også ha overføringsverdi til andre sektorer. Den kompleksiteten som ofte er å finne i Forsvarets materiellanskaffelser gjør at det kan være mer gunstig å fokusere på prosess enn på detaljering i kostnadsestimatene. Trinnvismetoden beskrevet her er en enkel metode for økonomisk usikkerhetsanalyse sammenlignet med de tradisjonelle simuleringsmodellene. Fordelen med de tyngre simuleringsmodellene er at de ser ut til å gi kvantitativt gode resultater, mens modellen og det kompakte formelverket beskrevet i denne rapporten har sin styrke i å legge forholdene til rette for en god prosess der økonomisk usikkerhet kan integreres i levetidskostnaden og i finansieringsplanen. Trinnvismetoden gir også tilnærmet like gode resultater som simuleringsmodeller, under normale betingelser. Denne rapporten beskriver trinnvismetoden med et formelverk som enkelt kan implementeres i Microsoft Excel eller annet dataverktøy. Den gjennomgår gangen fra vurdering av trippelestimater for hver enkelt kostnadspost til beregning av prosjektets totale styrings- og kostnadsramme. Den tar også opp forhold som er relevante for analysen, som systematisk og usystematisk usikkerhet. Enkelte aspekter vedrørende gyldighetsområde for faktorhåndtering er også undersøkt i denne rapporten. Usikkerhetsanalysen må ofte gjennomføres på et aggregert nivå sett i forhold til behov for detaljering på et senere tidspunkt. Derfor beskriver denne rapporten en metode nettopp for å estimere usikkerhet for et kostnadselements underposter der det ikke er gjort vurdering av usikkerhet på underpostnivå.
Assessment of economic uncertainty has been a tool for the Norwegian Armed Forces in establishing acquisition projects’ expected cost, as well as in identifying and handling economic risk. In this aspect, the process seems to be just as important as the technicalities of the model. FFI has a long experience in supporting the Norwegian Armed Forces in acquisition processes, and has thereby encountered the variety of models and techniques that exist. This report recommends using the simple stepwise formulas to estimate economic uncertainty for the Norwegian Armed Forces’ material acquisition programs. These formulas suit the model that estimates the material’s life cycle costs. The model supplements established methods within Norwegian defense acquisitions, and is especially suited for large and complex projects. Acquisition programs in the Norwegian Armed Forces are special compared to other governmental and civil programs, for instance in having no income components, high price uncertainty, being largely complex and extending over large time spans. This report is based on the cost estimating challenges for the Norwegian F-35-program. The method described in this report approaches the problem from this perspective, but although intended primarily for Norwegian F-35-program and other military acquisitions with the same challenges, it could be useful for other governmental or civilian acquisition programs as well. The complex nature of defense acquisition programs suggests a method focusing on the process rather than the details in individual cost estimates. The stepwise method described in this report represents an easier approach than the traditional simulation models. Those models have their strength in creating robust quantitative results, while the model described in this report emphasizes on the process and can easily be implemented as an integral part of the life cycle costing and cash flow forecast. Compared to traditional simulation models, the stepwise model creates nearly the same results, as long as it is used within the assumptions it is based on. This report describes the stepwise method, including equations that are easily implemented in Microsoft Excel or another data tool. It shows how a project’s probable cost and risk are derived from a set of three point estimates, and elaborates on factors that are relevant for the analysis. Some aspects of validity when it comes to how risk factors are handled, have also been investigated in this report. Due to time pressure and work load, economic uncertainty analysis is often carried out at an aggregated level, whereas the uncertainty assessment often is needed at a more detailed level later on. Therefore this report describes a method where uncertainty is extracted at aggregated levels and applied to underlying cost elements, for which an explicit assessment of risk has not been made.
View Meta Data