Ny T35-bonus – virkninger på bonusutbeta-linger og ansiennitet

Author
Reitan, Joachim
Hanson, Torbjørn
Lindgren, Petter Y.
Date Issued
2022-09-16
Keywords
Bonusordninger
Turnover
Personalkostnader
Ordning militært tilsatte
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3192
Collection
Eksterne notater
license.txt
Size: 2k
22_01666-1 22-01666 Eksternnotat 758342_1_1.PDF
Size: 950k
Abstract
Forsvaret har innført en prøveordning hvor bonus til militært tilsatte på T35 betales underveis i tjenesteløpet. Formålet er å motivere personellet til å fortsette lenger i tjeneste. I dette notatet utfører vi en kvantitativ analyse hvor vi studerer sannsynlige effekter av ny bonusordning. Analysen viser at den samla effekten på ansienniteten spenner fra neglisjerbar til betydelig, og at det uansett vil være mange med svært kort ansiennitet. Bonus-utbetalingene blir 2,5 til 3 ganger større enn med gammal ordning. Ny ordning kan lede til indirekte innsparing ved redusert behov for nytilsetting og mindre skade på materiell og personell. For at forsvarsbudsjettet skal balanseres, må utgiftene til dette minst være på henholdsvis 750 og 850 millioner kroner per år under den gamle ordninga, og sannsynligvis vesentlig høyere.
View Meta Data