Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner 1990–2015

Author
Gustavsen, Elin Marthinussen
Lien, Guro
Tollefsen, Andreas Forø
Date Issued
2017-07-06
Keywords
Internasjonale operasjoner
Militære operasjoner
Project number
17/00996
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2248
Collection
Rapporter
17-00996.pdf
Size: 1M
Abstract
Norge har vært en aktiv bidragsyter til internasjonale operasjoner helt siden 1947, men innsatsen endret karakter etter den kalde krigens slutt. Antall operasjoner vi deltok i økte, og bidragene vi sendte var mer offensive. I tillegg økte mangfoldet, både i type norske bidrag og i operasjonstyper generelt. Denne rapporten dokumenterer og oppsummerer trender i norsk deltakelse i internasjonale operasjoner siden 1990, som del av prosjektet Konseptutvikling og operasjoner (KONOPS). Studien viser Norges økte innsats i internasjonale operasjoner etter 1990. Til tross for at Forsvaret ble mindre i antall årsverk, har Norge økt antall bidrag i internasjonale operasjoner. De største bidragene ble startet før 2003 hvor den gjennomsnittlige størrelsen på bidragene var på 503 personer, mens snittet etter 2003 var på 103. Dette skiftet kan være en konsekvens av blant annet Afghanistan-bidraget, som har krevd store ressurser over lang tid. Rundt år 2000 var det en klar dreining i norske bidrag til internasjonale operasjoner fra FNoperasjoner til NATO-operasjoner. Selv om Norge har deltatt i flest FN-operasjoner etter 1990, har de fleste norske soldater tjenestegjort i NATO-operasjoner, spesielt på Balkan og i Afghanistan. Siden slutten av 1990-tallet har Norge ikke bidratt med et større antall personell til FN-ledede operasjoner. Bidragene har hovedsakelig vært symbolske hvor Norge stiller med lite personell, men i sentrale stillinger. Studien viser også bevegelsen fra mer generiske bidrag som stabsoffiserer og observatører til spissere bidrag som kampfly og spesialstyrker. Samtidig har Norge økt antall typer kapasiteter i sine bidrag i internasjonale operasjoner siden 1990, noe som øker kompleksiteten i de norske bidragene.
Norway has been an active contributor to international operations since 1947, but the commitment changed character after the Cold War. The number of operations Norway participated in increased and the contributions became more offensive. Also, the diversity increased, both with respect to the types of Norwegian contribution and the types of operations in general. This report documents and summarizes the trends in Norwegian contributions to international operations after 1990. The study illuminates Norway's increasing efforts in international operations since 1990. Despite the fact that the Norwegian Armed Forces became smaller, Norway increased its number of contributions to international operations. The largest contributions were deployed prior to 2003 with an average size of 503 personnel. After 2003, the average contribution size has been 103 personnel. This shift may be a consequence of the Afghanistan contribution, which required substantial resources over a long time. Around year 2000 the Norwegian contributions shifted from UN operations to NATO operations. Although Norway has mostly participated in operations run by the UN since 1990, the highest number of Norwegian soldiers has served in NATO operations, especially in the Balkans and in Afghanistan. Since the late 1990s, the contributions to UN-led operations have mainly been symbolic, consisting of only a few personnel, but in key positions. The study also shows the movement from more generic contributions like staff officers and observers to contributions like combat aircraft and Special Forces. Norway has also increased the number of capacities in international operations since 1990, thus increasing the complexity of the Norwegian contributions.
View Meta Data