Non-destructive testing/inspection of composite materials - acoustic impact testing, TV holography and shearography

Date Issued
2012-07-04
Keywords
Komposittmaterialer
Testing
Project number
2012/00928
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/931
Collection
Rapporter
12-00928.pdf
Size: 624k
Abstract
This report provides an introduction to three different non-destructive testing/inspection (NDT/NDI) methods applicable for damage detection in composite materials. A lot of techniques have been developed for metals. However, composite materials often require other techniques, and the damages are often more difficult to detect, due to anisotropic material properties and combinations of materials with different mechanical behaviour and response. More experience is required for inspection and testing of such materials. The three inspection/testing methods covered in this report are acoustic impact testing, TV holography and shearography. Various techniques within the three categories of methods are developed, and for most of these the physical principle behind and the set-up is described. In addition, it is pointed out what types of damages, defects and material imperfections that may be detected with the different techniques, and what types of damages that are more difficult to detect. One NDT/NDI method is not able to detect all types of damages. Hence, there is a need for several techniques that can supplement each other.
Denne rapporten gir en introduksjon til tre forskjellige ikke-destruktive test-/inspeksjonsmetoder som er anvendbare for å finne skader i komposittmaterialer. En rekke teknikker har blitt utviklet for metaller. Komposittmaterialer krever derimot ofte andre teknikker, og feilene er ofte vanskeligere å finne, som følge av anisotrope materialegenskaper og kombinasjoner av materialer med ulik mekanisk oppførsel og respons. Mer erfaring er nødvendig for inspeksjon og testing av slike materialer. De tre inspeksjons-/testmetodene som er inkludert i denne rapporten, er akustisk anslagstesting, TV-holografi og shearografi. Forskjellige teknikker innenfor disse tre kategoriene er utviklet, og for de fleste av disse er det fysiske prinsippet bak teknikken, samt oppsettet, beskrevet. I tillegg er det pekt på hvilke typer skader, defekter og imperfeksjoner i materialene som kan oppdages, og hvilke det er vanskeligere å finne. Én test-/inspeksjonsmetode er ikke nok for å detektere alle typer feil og skader. Av den grunn er det behov for flere teknikker som kan utfylle og supplere hverandre.
View Meta Data