Noise emission data for M109, 155 mm field howitzer

Date Issued
2007
Keywords
Skytefelt
Støymåling
Project number
2007/02530
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2079
Collection
Rapporter
07-02530.pdf
Size: 1M
Abstract
This report is part of an effort to improve the ability of the Norwegian Defence Estates Agency to assess noise pollution from ring ranges. Here we analyze results from measurements done near Hjerkinn 21st of September 2006, of the 155 mm eld howitzer, M109. M109 is one of the noisiest weapons in the Norwegian defence, and as such represents a limiting factor for activity at ring ranges and training elds. MILSTØY II is the noise analysis code used by Norwegian Defence Estates Agency to estimate the noise level near military ring ranges and training elds. This code takes as input an emission database, containing the source level relatively close to the weapon. The emission data calculated in this report is presented on a form suitable to be included in the MILSTØY emission database.
Denne rapporten er del av et arbeid for å forbedre Forsvarsbygg sin evne til å evaluere støynivået rundt skytefelt. Her utføres det en analyse av målinger som ble gjort nær Hjerkinn 21. september 2006, av 155 mm felt haubits, M109. M109 er et av de mest støyende våpnene i Forsvaret, og er dermed en begrensende faktor i forhold til aktiviteten på skytebaner og øvingsfelt. MILSTØY II er Forsvarsbygg sitt verktøy for å berengne støynivået rundt Forsvarets skytebaner og øvingsfelt. Dette programmet tar som inngangsdata en emmisjonsdatabase, som innholder kildedata relativt nær våpenet. I denne rapporten presenteres det kildedata på en form som er egnet for å innkluderes i MILSTØY sin emmisjonsdatabase.
View Meta Data