NbF - nå! : hvordan får vi et nettverksbasert forsvar?

Date Issued
2016-05-23
Keywords
Nettverksbasert forsvar
Interoperabilitet
Virksomhetsstyring
Samhandling
Project number
2015/02404
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1226
Collection
Rapporter
15-02404.pdf
Size: 864k
Abstract
Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet 1218 – “Støtte til Forsvarets NbF-utvikling”. Den tar som utgangspunkt at Forsvarets NbF-utvikling går for langsomt i dag, og den diskuterer de viktigste årsakene til dette:  Samhandling på tvers og etablering av nettverk ligger ikke naturlig i kulturen som oppstår i en hierarkisk linjeorganisert organisasjon som Forsvaret.  Forsvaret har ingen god forståelse av dagens status for NbF-modenhet. Det finnes heller ingen klare målbilder som sier hvor Forsvaret skal være i fremtiden eller en god prosess for implementering av NbF-tiltak.  Det er gap mellom prosessene som allerede går i Forsvaret, spesielt de som skjer henholdsvis top-down og bottom-up. Avslutningsvis diskuterer rapporten mulige grep for å styrke den kortsiktige NbF-utviklingen, spesielt de nærmeste fire årene. Vårt svar er i første rekke relatert til:  Prosess, hvor den kortsiktige NbF-utviklingen ses i sammenheng med den eksisterende virksomhetsstyringsprosessen. Samhandlings- og samvirkebehov kan her bli dekket gjennom bruk av operative krav til interoperabilitet.  Beslutningsstøtte, for å dekke ulike steg i NbF-utviklingen. Dette innebærer evnen til å forenkle og etablere presise problemformuleringer, kartlegge og systematisere informasjon fra et bredt spekter av kilder, og gjennomføre gapanalyser mellom status og behov for samvirke.  Risikovurdering, både som prioriteringsverktøy, men også som et virkemiddel for å implementere tiltak i møtet med sikkerhetsregimene. Den foreslåtte tilnærmingen løser ikke alle de fundamentale utfordringene med å utvikle et mer samhandlingsorientert forsvar. Det må også arbeides systematisk med de mer langsiktige NbFutfordringene, blant annet hvordan samhandling best kan utvikles mellom mennesker og kapasiteter som utvikles innenfor en hierarkisk linjeorganisert organisasjon.
This report is one of the deliverables from project 1218 “Support to the development of a Network Based Defence” (NBD). The report is based on an observation that the development towards increased NBD maturity in the Norwegian Armed Forces is too slow, due to the following:  Collaboration in networks is not a natural part of the Armed Forces culture, which has developed over time in a hierarchical line organization.  The Armed Forces does not have a good understanding of the current status of NBD maturity. In addition, there is a lack of specific goals and processes related to the development of NBD.  There are gaps between processes running top-down and bottom-up in the Armed Forces. The report discusses possible solutions that will strengthen the short-term NBD development, in particular in the coming four years. The suggested approach relates to:  Process, where long-term goals for the NBD development are linked stronger to shortterm operational requirements. Our recommendation is to use the performance management processes already running in the Armed Forces, and to develop existing operational requirements for interoperability into requirements for NBD and collaboration in networks.  Decision support, covering all steps of NBD development. This includes problem structuring, systematic information collection and gap analysis between required and current collaboration needs.  Risk assessment, in order to prioritize relevant measures and highlight their benefits when faced with possible security concerns. The suggested approach will not solve all the fundamental challenges for developing a more collaborative, network-oriented defence. In parallel, more long-term challenges must also be addressed, not least related to how collaboration in networks can arise in an Armed Forces culture which has developed over time in a hierarchical line organization.
View Meta Data