Modernisering av Multilateral Interoperability Programme

Date Issued
2013
Keywords
Interoperabilitet
Internasjonalt samarbeid
Databaser
Dataoverføring
Standardisering
Project number
2013/01707
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1003
Collection
Rapporter
13-01707.pdf
Size: 942k
Abstract
Multilateral Interoperability Programme (MIP) er et internasjonalt samarbeid for å oppnå interoperabilitet mellom operative informasjonssystemer for kommando og kontroll. Norge har vært medlem av MIP siden 2002. Hovedproduktet fra MIP er datamodellen, som ble ratifisert som STANAG 5525 Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model (JC3IEDM) i 2007. JC3IEDM var en gradvis videreutvikling fra tidligere versjoner av modellen. I 2010 startet imidlertid arbeidet med en total restrukturering av modellen, for å løse en del kjente problemer, der restriksjoner på oppdateringer var svært viktig. Samtidig ønsket man å gå over til metoder og verktøy som var mer i tråd med dagens standarder. Den første versjonen av den nye modellen, MIP Information Model (MIM), ble presentert i 2012 og er tilgjengelig utenfor MIP, men JC3IEDM er fortsatt den offisielle versjonen. Denne rapporten beskriver behovet for å gjøre denne restruktureringen, hva som skiller MIM fra JC3IEDM, samt prosessen med å utvikle MIM. MIP har i dag 12 fullverdige medlemsland, samt 19 observatørnasjoner pluss Allied Command Transformation. Som fullverdig medlem har Norge forpliktet seg til å implementere spesifikasjonene fra MIP nasjonalt. Norges hovedsystem i MIP har vært Norwegian Tactical and Combat – Command and Control Information System (NORTaC-C2IS), og Kongsberg Defence and Aerospace har som leverandør deltatt i den norske delegasjonen i mange år. I 2012 ble det imidlertid besluttet at NORTaC-C2IS skal fases ut og erstattes av en oppgradert Norwegian Command and Control Information System (NORCCIS) II, som også skal ivareta grensesnittet mot andre MIP-systemer. Etter dette har ikke lenger Norge noen representanter fra utviklingsmiljøet med i MIP, noe som er høyst beklagelig. Visjonen til MIP er å bli det ledende multinasjonale forum for å fremme internasjonal interoperabilitet av informasjonssystemer for kommando og kontroll for alle kommandonivåer. Det primære dekningsområdet er hæraspektene av fellesoperasjoner, men med økende vekt på luft og sjø.
Multilateral Interoperability Programme (MIP) is an international collaboration to achieve interoperability between operational Command and Control Information Systems. Norway has been a member of MIP since 2002. The main product from MIP is the data model, which was ratified as STANAG 5525 Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model (JC3IEDM) in 2007. JC3IEDM was developed with minor extensions to earlier versions of the model. However, in 2010, a major restructuring of the model started to solve several known issues, among which update restrictions was very significant. At the same time it was decided to start using methods and tools in common use today. The first version of the new model MIP Information Model (MIM) was presented in 2012. It is available outside of MIP, but JC3IEDM is still the official version. This report describes the need for this restructuring, what the differences between MIM and JC3IEDM are, and the process of developing the MIM. MIP has 12 full member nations today, in addition to 19 observer nations and Allied Command Transformation. As a full member, Norway is committed to implementing the MIP specifications nationally. The Norwegian main MIP system used to be Norwegian Tactical and Combat – Command and Control Information System (NORTaC-C2IS), and Kongsberg Defence and Aerospace participated as supplier in the Norwegian delegation for years. However, in 2012, it was decided that NORTaC-C2IS would be replaced by an upgraded Norwegian Command and Control Information System (NORCCIS) II, which would also take care of the interface with other MIP systems. Since then, Norway has no longer any implementers represented in MIP, which is very unfortunate. The vision for MIP is to become the principal operator-led multinational forum to promote international interoperability of Command and Control Information Systems at all levels of command. The initial focus is on the Land operational user in a Joint environment, with a growing emphasis on Air and Maritime communities.
View Meta Data