Miljøvennlig ammunisjon

Date Issued
2009
Keywords
Ammunisjon
Miljøpåvirkning
Project number
2009/02254
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2351
Collection
Rapporter
09-02254.pdf
Size: 408k
Abstract
Miljøvennlige produkter indikerer varer som gir mindre skadelige påvirkninger på miljøet. ”Miljøvennlig ammunisjon” er et uttrykk som beskriver målsetningen om å redusere påvirkningen av ammunisjon på helse og miljø. Målet med denne litteraturstudien er å få en oversikt over hvilke typer miljøvennlig ammunisjon som finnes på markedet, eventuelt er under utvikling, slik at Forsvaret står bedre rustet til å velge miljøvennlige produkter. Litteraturstudien tyder på at det ikke er gjort et særlig omfattende arbeid på utvikling av miljøvennlig ammunisjon. Det meste har vært fokusert på substitusjon av bly i håndvåpen. Her finnes det mange produkter på markedet hvor blykjernen i hovedsak er byttet ut med stål, eller wolfram. Mantelen inneholder imidlertid fortsatt kobber som kan ha effekter på miljøet. Det er ikke kjent hvorvidt også wolfram kan være skadelig. Løsningen kan være å fremstille inerte legeringer hvor de giftige stoffene ikke har anledning til å lekke ut fra ammunisjonsrestene. Når det gjelder grovkalibrede våpen er det fremstilt noen få miljøvennlige ammunisjonstyper for øving. Dette er en lovende strategi, ettersom ammunisjon til øvelse kan forenkles i forhold til skarp ammunisjon og at det derfor er lettere å implementere miljøvennlig design. Det er også under øvelse at den største delen av forurensningen skjer og reduksjon av forurensning under øvelse vil være en viktig miljøforbedring. For grovkalibret skarp ammunisjon ser man foreløpig på miljøforbedringer på delsystemnivå. Her er det foreslått flere punkter for forbedringer bl.a. utskiftning av RDX og TNT i sprengladningen og eliminering av bly og perklorater i drivladningen. I tillegg er det foreslått tekniske løsninger som selvødeleggelsesmekanisme for å redusere blindgjengerraten og biodegraderbare granathylser. Det synes foreløpig kostbart å fremstille alternative energetiske stoffer og man har lite informasjon om miljørisiko for de alternativene som allerede er fremstilt. En mulig løsning kan være å tilsette stoffer i støpen som gir inerte restprodukter uten utlekking og biotilgjengelighet.
Environmentally responsible products are products that have reduced impact on the environment compared with ordinary products. “Environmentally responsible munitions” is a phrase that describes the goal of making munitions more environmentally friendly. The aim of the current literature study is to give an overview of environmentally responsible munitions that are available on the market, or that are under development. The study indicates that the field of environmentally responsible munitions is quite new. Most environmentally responsible products available on the market are ammunition for small calibre guns, where lead have been substituted by steel and tungsten alloys. These products still contain metals that can have negative effects on the environment, and it seems difficult to remove all toxic metals from the product. A solution could be to produce inert alloys that disallow metal leakage. For medium and large calibre weapon systems a few environmentally friendly ammunitions for the purpose of practice have been produced. This is a promising strategy since live firing practice is the most important contributor to the pollution. Further, ammunitions for practice are more simplistic when it comes to functionality which makes the implementation of environmentally responsible design easier. Regarding live ammunition, environmental improvement is currently developed on the sub system level. Several points of improvement are suggested like substitution of RDX and TNT in the grenades, and elimination of lead and perchlorates in the propellants. Technical improvements include self-destruction of duds and biodegradable shell casings. It seems costly to produce substitutes for energetic materials such as RDX and TNT and there is limited information about the environmental risk of these emerging compounds. A good solution might be to use additives that render the cast inert in order to prevent leakage and biouptake of RDX and TNT from residues.
View Meta Data