Miljøoppfølging etter bruk av hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet – prøvetaking 2017

Author
Karsrud, Tove Engen
Johnsen, Arnt
Date Issued
2018-04-05
Keywords
Skytefelt
Røykgranater
Hvitt fosfor
Overvåking
Risikovurdering
Project number
18/00391
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2269
Collection
Rapporter
18-00391.pdf
Size: 5M
Abstract
I Regionfelt Østlandet (RØ) benyttes hvitt fosfor i røykammunisjon til artilleri og bombekaster etter konsesjon gitt av miljømyndighetene. Hvitt fosfor er meget giftig, og Forsvarets bruk av hvitt fosfor i RØ blir fulgt opp og overvåket. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomfører miljøoppfølgingen av hvitt fosfor i RØ årlig på oppdrag fra Forsvarsbygg. Oppdraget består av befaring i målområdet i tillegg til prøvetaking av jord i kratre på Store Haraåsen og vannprøver fra faste prøvepunkt nedstrøms Store Haraåsen og ved PFA-sletta. Denne rapporten beskriver arbeid og resultater for 2017 og tilhørende risikovurderinger. I 2017 ble det skutt både artilleri- og bombekastergranater med hvitt fosfor mot Store Haraåsen og noen bombekastergranater mot PFA-sletta. Konsentrasjonen av hvitt fosfor målt i kratrene på Store Haraåsen fra disse skytingene ligger mellom 10 og 1430 mg/kg jord, som er et forventet nivå i denne typen kratre noen måneder etter skyting. Krater K8-2, som stammer fra skytinger i 2013, har ved tidligere prøvetakinger hatt en høy konsentrasjon av hvitt fosfor sammenliknet med andre kratre. I år ble konsentrasjonen målt til 1610 mg/kg, som er en reduksjon på 70 prosent siden prøvetakingen i 2015. Forurensningen av hvitt fosfor i kratrene utgjør ingen helserisiko for mennesker og dyr. I vannprøvene tatt ved PFA-sletta ble det ikke påvist spor av hvitt fosfor. I de fire vannprøvene tatt nedstrøms Store Haraåsen ble det imidlertid påvist spor av hvitt fosfor i størrelsesorden 1-2 ng/L i tre av prøvene, mens det i én prøve ble påvist 61 ng/L. Denne vannprøven er lokalisert nærmest målområdet. Konsentrasjonen er for lav til å utgjøre noen helserisiko for mennesker eller dyr som måtte få i seg vann fra dette området. Årlige prøvetakinger gjennom flere år nedstrøms målområdet på Store Haraåsen har ikke påvist hvitt fosfor i vannprøver. Store nedbørsmengder i tiden etter skytingene i 2017 kan ha ført til transport av hvitt fosfor til overflatevann nedstrøms Store Haraåsen. FFI anbefaler en mer omfattende prøvetaking av vann i 2018 for å avklare om dette var et engangstilfelle som følge av mye nedbør etter skyting. Prøvetakingen bør i så fall gjennomføres før nye WP-granater skytes inn i området. Befaringen viste at flere bombekastergranater hadde landet i buffersonen utenfor det godkjente målområdet. I videre skytinger bør det tilstrebes at slike granater skytes innenfor målområdet. For å redusere eventuell avrenning av hvitt fosfor mot overflatevann i nordøst, bør nedslag av artillerigranater ikke legges helt ut mot den nordøstre delen av målområdet.
Artillery and mortar smoke rounds containing white phosphorous (WP) are fired into approved impact areas in the firing range Regionfelt Østlandet (RØ) in agreement with the Norwegian environmental authorities. WP is a very toxic compound and the use of smoke ammunition with WP is therefore controlled and monitored in RØ. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) monitors the use and contamination of WP in RØ on commission from The Norwegian Defence Estate Agency. This monitoring includes a survey of the impact areas in addition to collection of soil samples from craters in the impact area located at Store Haraåsen and surface water samples downstream the impact area and near the test range area PFA. The samples are analysed for WP. This report describes the results from the monitoring performed in 2017 and the risk assessments. In 2017 both artillery and mortar rounds with WP were fired into the impact area at Store Haraåsen and some mortars were fired into the PFA test area. The concentration of WP in craters from these firings lies between 10 and 1430 mg/kg soil. Such values are expected in this type of craters a few months after the firings. The crater K8-2, which originates from firings in 2013, has shown a higher concentration of WP compared to other craters in the same area. The concentration of WP in K8-2 was 1610 mg/kg in 2017, which represents a 70 per cent reduction compared to 2015. The water samples collected in the vicinity of the PFA area do not contain any traces of WP. However, in the samples taken downstream Store Haraåsen traces of WP are detected. In three of the samples the concentration is in the range 1-2 ng/L, while one sample did contain 61 ng/L. This sample point is located closest to the impact area. The concentration of WP is still too low to represent any health risk to humans or animals in the area. The annual monitoring of WP contamination in surface water downstream the impact area at Store Haraåsen has not previously shown traces of WP. Heavy rainfalls after the WP firings in 2017 may have transported WP to open water sources downstream Store Haraåsen. FFI recommends a more thorough sampling of water in 2018 in order to investigate if this was just a single event caused by heavy rainfalls. Such an investigation should be done before further WP ammunition is fired into the area. The site inspection revealed that several of the mortars had landed in the buffer zone outside the approved impact area at Store Haraåsen. Future firings must assure that WP mortars are fired into the approved impact area. In order to reduce transport of WP to surface water located northeast, artillery shells with WP should not be fired into the far north-eastern part of the impact area.
View Meta Data