Metode for utvikling av scenarioer til spill og øvelser

Date Issued
2013-01-22
Keywords
Scenarier
Trusler
Metodologi
Project number
2013/00219
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/979
Collection
Rapporter
13-00219.pdf
Size: 1M
Abstract
Scenarioer benyttes mye innenfor analyser, planlegging, spill og øvelser for å støtte Forsvaret og innenfor samfunnssikkerhetsområdet. Det er derfor viktig for FFI å være i stand til å utvikle relevante og kvalitetssikrede scenarioer til ulike formål, ikke minst fordi disse er en grunn-leggende forutsetning for mange av resultatene som FFIs prosjekter leverer. Til tross for scenarioenes viktige rolle, er det vanskelig å finne en felles og systematisk prosess for scenario-utvikling ved instituttet. Formålet med rapporten er å beskrive en metode for strukturert utvikling av scenarioer, som synliggjør og ivaretar aspekter ved kvalitetssikring, sporbarhet, relevans, troverdighet, plausibilitet og usikkerhet. Det er gjennomført tre casestudier for å teste ut og evaluere den foreslåtte scenarioutviklingsmetoden. Casene viser at metoden er godt egnet for å utvikle scenarioer til spill og øvelser hvor en trusselaktør utfører uønskede handlinger. Vi tror også at metoden kan benyttes for andre formål, som å utvikle scenarioer for planleggingsformål og scenarioer med utilsiktede hendelser som større ulykker og naturkatastrofer. Hensikten med scenarioer er å beskrive mulige, relevante og ofte utfordrende situasjoner, som forberedelse på fremtidige utfordringer. For at et scenario skal være nyttig, er det vesentlig at brukerne opplever det som relevant og troverdig. Relevans innebærer at scenarioet er tilpasset de problemene og utfordringene det er ment å dekke (anvendbarhet), og at det inneholder informasjon som er nødvendig for brukerne av scenarioet. Troverdighet oppnår man blant annet gjennom involvering av og forankring hos interessenter, samt ved å ha en transparent prosess som knytter de overordnede målene og føringene for scenarioarbeidet til det faktiske innholdet på en konsistent, koherent og sporbar måte. I denne rapporten beskrives en fleksibel scenarioutviklingsprosess, som initieres med problem-strukturering for å identifisere og forankre problemstillinger og utfordringer som scenarioene skal dekke. Kjernen i den foreslåtte metoden er en faktorbasert fremgangsmåte som innledes med idemyldring av faktorer som er relevante for scenarioets formål. Den videre prosessen består i å identifisere de faktorene som har størst betydning for de beslutningsprosessene som skal trenes og øves. Disse drivende faktorene kan ta ulike verdier, og forskjellige kombinasjoner av verdier benyttes til å bygge scenarioene. Scenarioutviklingsprosessen kan støttes med ulike metoder, alt etter hvilke behov og utgangspunkt man har i det enkelte tilfelle. Eksempler på aktuelle metoder kan være idémyldringsmetoder og morfologi. Forhåpentligvis vil denne rapporten inspirere flere som driver med scenarioutvikling til å benytte mer formelle og strukturerte fremgangsmåter som bygger opp under scenarioenes troverdighet og relevans.
Scenarios are frequently in use to support analysis, planning, games and exercises, both for military and civilian purposes, like protection of the society. Thus, it is important for FFI to have an expertise to develop relevant scenarios of high quality for different purposes. However, there is to our knowledge, no systematic and documented method for scenario development at the institute. The aim of this report is to describe a method for developing fit-for-purpose scenarios. For a scenario to be regarded as useful it is it is essential that the users finds it relevant with respect to its purpose and that it has high credibility. Credibility is achieved by involvement of stakeholders, and by applying a traceable and coherent process that links the overall scenario objectives to the actual content of the scenario. The starting point of the scenario development process is problem structuring to help identify relevant problems and challenges to be covered by the scenario. The core of the method is the factor-based approach which is initiated by brainstorming of factors that are relevant with respect to the purpose of the scenario. The next step is to identify the most influential factors. These driving factors can take different state values, and different combinations of these values are used to create the scenarios. In order to test and validate the scenario development process, we have performed three different case studies. These studies show that the method is well suited for development of scenarios for games and exercises. However, it is our opinion that the method is more general, and thus, applicable for development of for instance, planning scenarios and scenarios covering large accidents and natural disasters.
View Meta Data